หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

แอสปีรันต์

           ผู้สมัครเข้าคณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจุดมุ่งหมายในการอบรมคือ การเป็นคริสตชนที่ดี ปลูกฝังทัศนคติิและคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นของการเป็นคริสตชนและคุณสมบัติของกุลสตรี ดำเนินชีวิตร่วมฉันพี่น้อง มีการสวดภาวนาส่วนตัวและร่วมกันมีการฝึกฝนพัฒนาศักยภาพและความสามารถตามความถนัดของแต่ละคนที่สอดคล้องกับจิตตารมณ์และภารกิจของคณะฯ

           การศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

           ที่พัก : อารามพระหฤทัย 94 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

           โทร. 0-2249-0054   แฟกซ์ 0-2671-1543
 

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ