หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

แอสปีรันต์รุ่นใหญ่

           เป็นผู้ฝึกหัดรุ่นที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว(ม.6) ที่มีความสนใจจะติดตามพระคริสตเจ้าในฐานะนักบวชในคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

           - เป็นคาทอลิก ที่ล้างบาปมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

           - สนใจและสมัครใจที่จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นสมาชิกของคณะ

           - มีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพกายและจิต

           - มีความประพฤติดี มีความเชื่อและคุณธรรม

           - มีคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแพร่ธรรมของคณะฯ

           
คติภาพ

           หญิงสาว (สตรี) ที่พัฒนาในด้านชีวิตมนุษย์และชีวิตคริสตชน จนสามารถที่จะตัดสินใจตอบรับกระแสเรียกที่พระเป็นเจ้าประทานให้ได้ อย่างอิสระและถูกต้อง

จุดมุ่งหมาย

           - ช่วยให้เขามีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิต สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตามวัยของเขา

           - ช่วยให้เขาเป็นคริสตชนที่มีความรู้ในด้านศาสนา ข้อคำสอน และการดำเนินชีวิตตาม ความเชื่อ
           อย่างลึกซึ้ง
         - ช่วยให้เขาค้นพบน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าที่เกี่ยวข้องกับกระแสเรียกของตนเอง
         - ช่วยให้เขาได้รู้จักคณะ ในด้านประวัติความเป็นมา จิตตารมณ์ ตลอดจนภารกิจของ
คณะ  และพัฒนาความสามารถ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นซึ่งจะช่วยให้เขาตัดสินใจเดินตาม
กระแสเรียกด้วย
           ใจอิสระ
 

           - ให้คณะได้มีโอกาสรู้จักเขามากขึ้น เพื่อพิจารณาตัดสินว่าควรรับเขาเข้าเป็นสมาชิกของคณะหรือไม่ตามเกณฑ์ตัดสินที่ระบุอยู่ใน
           ธว.184

ระยะเวลา

           ประมาณ 2 ปี โดยกำหนดให้ศึกษาวิชาคริสตศาสตร์ วิชาอื่นๆ ที่จำเป็น ตลอดจนพัฒนาทักษะ ความสามารถต่างๆเป็นเวลา 2 ปี และรั บการฝึกการใช้ชีวิตด้วยประสบการณ์จริง ในงานด้านต่างๆอีกเป็นเวลา 1 ปี จนเห็นว่าเขามีความพร้อมในอันที่จะเข้ารับการอบรมในขั้นโปสตุลันต์ต่อไป

ค่านิยมและเนื้อหาของการอบรม

           แบ่งออกเป็น 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านชีวิตมนุษย์ ด้านชีวิตคริสตชน ด้านพื้นฐาน
ชีวิตนักบวชและด้านเอกลักษณ์ จิตตารมณ์ของคณะฯ

กิจกรรม

           1.การเข้าเงียบประจำเดือน ประจำภาค และประจำปี

           2.การฝึกทักษะด้านดนตรี เช่น อิเลคโทน และกีตาร์

           3.การฝึกงานด้านต่างๆ อาทิ
                 - แม่บ้าน เช่น การทำอาหาร ขนม งานเย็บปักถักร้อย
                 - งานด้านศิลปะอื่นๆและการจัดดอกไม้
                 - ด้านพิธีกรรม เช่น การนำสวดให้สัตบุรุษในวัด การจัดเตรียมพิธีกรรมใน
                   งานต่างๆ
                 - ด้านแพร่ธรรม เช่น การออกค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน การอภิบาลเด็ก
                   ยากจนในวันอาทิตย์
                 - ด้านการศึกษา เช่น การออกฝึกงานดูแลเด็ก ฝึกสอนตามโรงเรียน

           4.การพักผ่อนร่วมกันและการกลับเยี่ยมบ้าน

สถานที่อบรม   :  บ้านพระหฤทัย สามพราน

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ