หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

ความหมายของการอบรม

 

         การอบรมเป็นขบวนการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงบุคคลอย่างมีบูรณาการเข้าสู่วุฒิภาวะแห่งการเป็นนักบวช เป็นการช่วยผู้สมัครหรือผู้ที่ปฏิญาณตนใหม่ๆให้ค้นพบ  ซึมซับและศึกษาให้ลึกซึ้งว่า เอกลักษณ์ของนักบวชนั้นประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง
         ดังนั้น ในขบวนการอบรม  ผู้ให้การอบรมมิใช่พียงแค่ชี้แจงหรือบอกกล่าวเท่านั้น แต่ต้องอธิบายให้ผู้รับการอบรมได้เข้าใจถึงคุณค่าของการปฏิบัติสิ่งต่างๆในบ้านอบรม เพื่อเขาจะเกิดแรงจูงใจ และเห็นคุณค่าในการกระทำ  โดยรับเอามาเป็นของตัวเองด้วยน้ำใจอิสระอย่างแท้จริง การอบรมจึงบังเกิดผล
 

จุดประสงค์ของการอบรม

 

         จุดมุ่งหมายของการอบรมโดยทั่วไป  เพื่อช่วยให้สมาชิกเจริญเติบโต เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสตเจ้าและซื่อสัตย์ต่อการเป็นผู้ถวายตัวแด่พระเจ้าในคณะภคินีพระหฤทัยฯ (ธว.172)
         เป้าหมายสุดท้ายของการอบรมอยู่ที่การมีสภาพคล้ายคลึงกับพระเยซูเจ้า  ดังนั้น การอบรมจึงเป็นเส้นทางซึ่งจะช่วยให้บุคคลค่อยๆรับเอาความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดของพระคริสต์ที่ทรงมีต่อพระบิดามาเป็นของตน  เมื่อเป็นเช่นนี้  ในการอบรมทุกระดับจึงต้องจัดเป็นแบบองค์รวม  ครอบคลุมทุกมิติของมนุษย์  รวมทั้งต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต  นอกนั้น ผู้ให้การอบรมจะต้องช่วยให้ผู้รับการอบรมเข้าใจธรรมชาติที่อ่อนแอของตน ความโน้มเอียงตามธรรมชาติ อิทธิพลของกระแสโลกที่กำลังรุนแรง  ซึ่งเป็นอุปสรรคและอาจเป็นอันตรายต่อกระแสเรียกของตน
 

ขั้นของการอบรม (ธว.180)

 

การอบรมแบ่งออกเป็น 2  ระยะ

 

1. การอบรมเบื้องต้น

 

2. การอบรมต่อเนื่อง คือ  หลังการปฏิญาณตนตลอดชีวิตแล้วจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิต

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ