หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

โนวิส

           นวกภาพเป็นระยะแรกของการดำเนินชีวิตนักบวชในคณะ มีจุดมุ่งหมายจะให้นวกเณรีอยู่ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้า มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์จนเกิดการกลับใจทีละน้อยที่จะยอมรับเอาพระองค์เป็นยอดปรารถนา และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับตน พร้อมทั้งให้เขาได้เริ่มทดลองดำเนินชีวิตนักบวชในแบบของภคินีพระหฤทัยฯ เขาจะได้เรียนรู้ในการยอมรับตนเองและพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมือนกับพระคริสตเจ้ามากขึ้น เป็นต้นในด้านความรักและเสียสละ และพัฒนาด้านคุณธรรมและชีวิตภายใน โดยดำเนินไปตามคำสอนของพระคริสตเจ้าในพระวรสาร พระธรรมวินัย ระเบียบประเพณีและจิตตารมณ์ของคณะฯ ด้วยการ

           1.ช่วยให้นวกเณรีตัดใจจากทุกสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชัยของพระผู้เป็นเจ้า

           2.ฝึกความนอบน้อมเชื่อฟัง ความยากจนและพรหมจรรย์

           3.ฝึกรำพึงภาวนา การสำรวมจิตใจและความสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าจนเป็นนิสัย

           4.ฝึกความรักต่อพระหฤทัยฯ ความสุภาพและใจอ่อนน้อม

           5.ปลูกฝังความรักคณะและฝึกจิตตารมณ์แห่งความรักฉันพี่น้องในคณะ

           6.ปลูกฝังความรักพระศาสนจักรและงานแพร่ธรรมของคณะ

           7.ปลูกฝังการมีระเบียบวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ

ระยะเวลา

           นวกมีกำหนดเวลา 2 ปี ปีแรกเป็นปีบังคับตามกฎหมายของพระศาสนจักร โดยนวกเณรีจะได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระคัมภีร์การภาวนา ความหมายและความสำคัญของพิธีกรรม ความรู้ทางเทวศาสตร์เบื้องต้น ชีวิตนักบวช ประวัติของคณะ ชีวิตและจิตารมณ์ของผู้สถาปนาคณะ ธรรมวินัย และระเบียบประเพณีของคณะ เพื่อช่วยนวกเณรีได้รู้จักพระเป็นเจ้าและมีความเชื่อในพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งจะต้องฝึกปฏิบัติตามธรรมวินัย และระเบียบประเพณีของคณะเช่นเดียวกับภคินี โดนมีนวกจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำในการแสวงหาและตอบสนองน้ำพระทัยของประเป็นเจ้า

       เมื่อจบนวกภาพปีแรกแล้วมหาธิการิณีจะส่งนวกเณรีออกไปฝึกงานตามวัดหรือสถานแพร่ธรรม
บางแห่งเพื่อให้เขามีประสบการณ์ชีวิตนอกนวกสถาน รู้จักสภาพแวดล้อมของสังคมที่เขาจะต้องเผชิญในภายหน้า และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของชีวิตนักบวชในคณะ โดยให้เวลาไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องกลับเข้านวกสถานก่อนการปฏิญาณตนครั้งแรกอย่างน้อย 2 เดือน และนวกเณรีจะแสดงเจตจำนงขอปฏิญาณตนต่อมหาธิการิณีเป็นลายลักษณ์อักษร มหาธิการิณีและคณะที่ปรึกษาจะพิจารณาตัดสินรับเขาให้ปฏิญาณตนหรือไม่ ด้วยคะแนนเสียงชี้ขาด

สถานที่อบรม

            ที่พัก : อารามพระหฤทัย 94 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

           โทร. 0-2249-0054   แฟกซ์ 0-2671-1543
 

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ