หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

โปสตุลันด์

           แอสปิรันต์ที่ผ่านการอบรมจนมีประสบการณ์จริงในงานด่านต่างๆจนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมต่อไป ก็จะสมัครเข้ารับการฝึกหัดในขั้นโปสตุลันด์ โดยจะผ่านการพิจารณาดังนี้

คุณสมบัติ

           1. มีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 16 ปีปริบูรณ์

           2.บรรลุวุฒิภาวะตามวัยของเขา คือ มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์
           และสังคม

           3.มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

           4.มีความสามารถที่จะเข้าใจถึงข้อผูกมัดของชีวิตคริสตชน

           5.มีความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าซึ่งแสดงออกในกิจการแห่งความรักและความศรัทธา

จุดมุ่งหมาย

           การอบรมขั้นโปสตุลันด์ เป็นระยะเวลาแห่งการทดลองของผู้สมัครก่อนเข้านวกภาพ จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้สมัครสำนึกว่าพระเป็ น
เจ้ากำลังทำอะไรในตัวเขา ช่วยเขาให้เกิดความแน่ใจว่าพระองค์ทรงเลือกสรรเขาให้เข้าสู่ชีวิตนักบวชหรือไม่ อีกทั้งให้คณะได้รู้จัก และช่วยให้เขาตอบสนองกระแสเรียกอย่างอิสระแล้วด้วยความรับผิดชอบ และยังจะต้องได้รับการฝึกฝนตนเองให้รู้จักตัดใจจากความผูกพันฝ่ายโลกด้วยความยินดีเพื่อจะได้สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้ามากขึ้น

ระยะเวลา

           โปสตุลันด์มีระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งเป็นเวลาที่เขาจะต้องศึกษาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในด้านพระ คัมภีร์ พิธีกรรม การรำพึงภาวนา ด้านคำสอน จริยธรรม กระแสเรียก ประวัติพระศาสนจักรเริ่มแรก ประวัติและจิตตารมณ์ของคณะฯ และหลักการดำเนินชีวิตร่วมกัน เพื่อช่วยให้เขามีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสำนึกมากพอสมควรเกี่ยวข้องกับชีวิตนักบวช

สถานที่อบรม 

           นวกสถานพระหฤทัยฯ   สามพราน   จ.นครปฐม
 

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ