หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

เยาวนารี

           เยาวนารี เป็นขั้นแรกของการฝึกหัดก่อนที่จะเข้าเป็นแอสปีรันต์  มีอายุระหว่าง 13 – 15 ปี หรือกำลังเรียนในระดับระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 – 3  เป็นผู้ที่กำลังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า  เพื่อที่จะดำเนินชีวิตติดตามกระแสเรียกของตน  ดังนั้น เยาวนารีจะมีสถานที่อบรมโดยเฉพาะ คือ ที่บ้านของคณะ  โดยอยู่ภายใต้การดูแลของซิสเตอร์ โดยฝึกความนอบน้อมเชื่อฟัง ด้วยใจสุภาพถ่อมตน ซึ่งเป็นจิตตารมณ์ของคณะฯ เยาวนารีจะมีเวลาศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร และวิชาคำสอน ควบคู่ไปกับการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันโดยให้เขาเรียนรู้ที่จะมีความสนิทสัมพันธ์และรักพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น โดยการแสดงออกทางการปฏิบัติต่อพี่น้องและเพื่อนๆในกลุ่ม เช่นให้ความช่วยเหลือ ทำงานด้วยกัน มีความรักสามัคคีกลมเกลียวกัน ช่วยให้เขามีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ มีความเหมาะสมที่จะรับใช้พระเป็นเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้เขาเข้าใจแผนการของพระเป็นเจ้าสำหรับตนและสามารถตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตตามทางแห่งกระแสเรียกนั้นด้วยใจอิสระ

ที่พัก : โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี 59/25 ม.1 ซ.แม่พระมหาการุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร. 0-2961-5685, 0-2961-6585  แฟกซ์ 0-2391-5254

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ