หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

ยุวภคินี

ลักษณะ

           ยุวภาพเป็นระยะเวลาแห่งการอบรมเพิ่มเติมต่อจากการอบรมในนวกสถาน ในด้านชีวิตภายในชีวิตนักบวช และการแพร่ธรรม ยุวภคินีจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของภคินีคณะพระหฤทัยฯ อีกทั้งเป็นการทดลองสมรรถภาพของเขา ในอันที่จะถวายตัวโดยสิ้นเชิงแด่พระเป็นเจ้าตลอดไปในคณะนี้ (ธว. 208)

           
จุดมุ่งหมาย

           ยุวภาพเป็นช่วงที่ยุวภคินีผูกมัดตนเองที่จะนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในขั้นก่อนๆมาสู่ภาคปฏิบัติ   ตลอดช่วงระยะเวลานี้ ยุวภคินีได้ซึมซับประสบการณ์ที่ได้รับมาแล้ว และที่จะได้รับในระหว่างการอบรมในขั้นนี้ เพื่อสามารถนำมาช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตในชีวิตนักบวชในทุกด้าน และเพื่อการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตนักบวช  

           ดังนั้นเนื้อหาการอบรมขั้นนี้จึง เป็นการแนะนำเพื่อเกิดการเรียนรู้ เรื่องการดำรงชีวิตตามข้อปฏิญาณ  การใช้ชีวิตร่วมทั้งในหมู่คณะส่วนกลางและตามวัด  การภาวนาทั้งส่วนตัวและร่วมกับหมู่คณะ  การปฏิบัติภารกิจของคณะในทุกด้าน การฝึกฝนความรู้เฉพาะด้านตามความถนัด การเรียนรู้ที่จะรับใช้บริการด้วยจิตตารมณ์พลีตน   การฝึกการรับใช้เฉพาะคนยากจนและผู้ต้องการความช่วยเหลือ โดยเปิดโอกาสให้เกิดการ
เรียนรู้ชีวิตนักบวชผ่านทางความยากลำบาก ความผิดหวังความล้มเหลว ที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน     รวมทั้งความชื่นชมยินดี และความสำเร็จในการ แพร่ธรรม ในภารกิจต่างๆ ของคณะ

           
ระยะเวลา  

           ยุวภคินีมีกำหนด 6 ปี และถ้ามีเหตุผลเพียงพออาจจะต่อได้อีก 1 ปี ( ธว. 207)

สถานที่

           ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และหลักสูตรการอบรม ถ้าเป็นไปได้ขั้นยุวภาพนี้เป็นขั้นที่ต้องให้อยู่ในบ้านคณะเพื่อการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตนักบวช และเพื่อการศึกษาหากอยู่ในช่วงของการศึกษา หรือส่ง
ไปทดลองใช้ชีวิต ในหมู่คณะนักบวชแห่งใดแห่งหนึ่งที่เหมาะสมกับการอบรม   เมื่อฝึกทดลองงาน
การแพร่ธรรมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมด้วย  ควรให้ยุวภคินีอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เป็นเวลา 1-2 ปี
เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ยุวภคินีสามารถเรียนรู้ชีวิตและกิจการของคณะอย่างกว้างขวางและต้องรับผิดชอบงานหนักเกินกำลังของตน และจะเป็นการดีที่จะร่วมมือกับคณะอื่นจัดให้มีโครงการอบรมที่ผสมผสานกันระหว่างสถาบันนักบวชต่าง ๆ
 

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ