˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

มีทั้งหมด 3 ตึก

ตึกแรกเป็นตึกอารามหลังแรก 4 ชั้น ประกอบด้วย ห้องอาภรศักดิ์สิทธิ์ ห้องประวัติศาสตร์ ห้องประชุมใหญ่ ฝ่ายประกาศข่าวดี วัดน้อยชั้น 3
ตึกสอง มี 4 ชั้น เป็นห้องอาหาร ครัว ที่พักของซิสเตอร์
ตึกสาม ตึกมาร์การีตามี 6 ชั้น ประกอบด้วย สำงานเลขาธิกา ห้องสมุด ห้องประชุมเล็ก
ห้องพักซิสเตอร์ วัดน้อยเพื่อให้ซิสเตอร์ไว้ลำพึงภาวนา

˹ѡǡѺ