หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

 

 

 

     หัวใจ                บ่งบอกถึงความรัก   ความกระตือรือร้น  การพลีตนของภคินีเพื่อความรอดของมนุษย์ตาม

                           แบบอย่างของพระหฤทัยพระเยซูเจ้าองค์อุปถัมภ์์และเจ้าแห่งดวงใจของเธอผู้เดียว

     กางเขน           ความรักยอมรับทุกอย่างเป็นพลีเพื่อร่วมกับการไถ่บาป  ความรักที่อุทิศชีวิตเพื่อช่วยมนุษย์

                           ให้รอด

 

 

 

 

 

 

 

                                                         หนังสือ            เป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระวาจาของพระเจ้าที่บรรจุอยู่ในพระคัมภีร์และธรรมวินัย

     สายประคำ       เครื่องหมายแสดงถึงความศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมลของพระน
างมารีย์

     ศีลมหาสนิท    แสดงถึงความศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท

     เทียน             การเป็นประจักษ์พยานในฐานะผู้รับเจิม

 

 

 

 

 

 


    
รวงข้าว            ความนอบน้อมพร้อมยอมรับทุกอย่าง

 

 

 

 

 


     อาสนวิหารอัสสัมชัญ     สัญลักษณ์แทนวัดต่าง ๆ  ของสังฆมณฑล ที่ภคินีไปทำงานแพร่ธรรมเฉพาะอย่าง

                                     ยิ่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งคณะสังกัดอยู

 

 

หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯ