หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

1.

ซิสเตอร์มารีเอวเยน ลำใย กิจสำเร็จ

2.

ซิสเตอร์อันตัวแนต อัญเชิญ เวชยันต์

3.

ซิสเตอร์มารียอแซฟ เช็งซิม รุจิพงษ์

4.

ซิสเตอร์เนลลี  ขวัญชนก  แซ่จัน

5.

ซิสเตอร์ปาตรีส   สุวรรณรัตน์   ทรงศักดิ์ศรี

6.

ซิสเตอร์มารีเดอลูร์ด   สาลี่   ดำริ

7.

ซิสเตอร์อาร์แมล  มารีอัน  ฉายาเจริญ

8.

ซิสเตอร์เฟลาสตา  กิมหยุน  แซ่โล้ว

9.

ซิสเตอร์มารีอา   เพ็ญประภา   วาปีโส

10.

ซิสเตอร์โรซา   บุญเลื่อม   สาระสุข

11.

ซิสเตอร์มาการิตา   สุชาดา    ศรีสุระ

12.

ซิสเตอร์มารีอา เฉลิมศรี กิจสงวน

13.

ซิสเตอร์เทเรซา สุนันทา มั่นวงศ์วิโรจน์

14.

ซิสเตอร์มาการีตา มารีอา อาลาก็อก สุวรรณ ประราศรี

15.

ซิสเตอร์เปโตรนิลลา   อัมพร   วิจิตรวงศ์

16.

ซิสเตอร์เทเรซา   พลอย    ประทุมปี

17.

คุณแม่มารีอา   สมพิศ   กตัญญู

18.

ซิสเตอร์เทเรซา   ทองคูณ  ประราศรี

19.

ซิสเตอร์อักแนส   สุพรรณี   แย้มกรรณ์

20.

คุณแม่มารีอา   เชลียง  เวชยันต์

21.

ซิสเตอร์มอนิกา   สำเนียง   วาปีทะ

22.

คุณแม่อังเยลา เมริชี   พรรณี ภู่เรือนหงษ์

23.

ซิสเตอร์ฟรังซิสกา  สมศรี   กิจพิทักษ์

24.

ซิสเตอร์เทเรซา   กฤษณา   หอมสุคนธ์

25.

ซิสเตอร์มารีอา   รำพึง   วิจิตรวงศ์

26.

ซิสเตอร์ยูลิอานา   จำรัส   กิจเจริญ

27.

ซิสเตอร์ลูซีอา   กุหลาบ  นามวงศ์