หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

1.

ซิสเตอร์มารีเอวเยน ลำใย กิจสำเร็จ

2.

ซิสเตอร์อันตัวแนต อัญเชิญ เวชยันต์

3.

ซิสเตอร์มารียอแซฟ เช็งซิม รุจิพงษ์

4.

ซิสเตอร์เนลลี  ขวัญชนก  แซ่จัน

5.

ซิสเตอร์ปาตรีส   สุวรรณรัตน์   ทรงศักดิ์ศรี

6.

ซิสเตอร์เฟลาสตา  กิมหยุน  แซ่โล้ว

7.

ซิสเตอร์มารีอา   เพ็ญประภา   วาปีโส

8.

ซิสเตอร์โรซา   บุญเลื่อม   สาระสุข

9.

ซิสเตอร์มาการิตา   สุชาดา    ศรีสุระ

10.

ซิสเตอร์มารีอา เฉลิมศรี กิจสงวน

11.

ซิสเตอร์เทเรซา สุนันทา มั่นวงศ์วิโรจน์

12.

ซิสเตอร์มาการีตา มารีอา อาลาก็อก สุวรรณ ประราศรี

13.

ซิสเตอร์เปโตรนิลลา   อัมพร   วิจิตรวงศ์

14.

ซิสเตอร์เทเรซา   พลอย    ประทุมปี

15.

คุณแม่มารีอา   สมพิศ   กตัญญู

16.

ซิสเตอร์เทเรซา   ทองคูณ  ประราศรี

17.

ซิสเตอร์อักแนส   สุพรรณี   แย้มกรรณ์

18.

คุณแม่มารีอา   เชลียง  เวชยันต์

19.

ซิสเตอร์มอนิกา   สำเนียง   วาปีทะ

20.

คุณแม่อังเยลา เมริชี   พรรณี ภู่เรือนหงษ์

21.

ซิสเตอร์ฟรังซิสกา  สมศรี   กิจพิทักษ์

22.

ซิสเตอร์เทเรซา   กฤษณา   หอมสุคนธ์

23.

ซิสเตอร์มารีอา   รำพึง   วิจิตรวงศ์

24.

ซิสเตอร์ยูลิอานา   จำรัส   กิจเจริญ

25.

ซิสเตอร์ลูซีอา   กุหลาบ  นามวงศ์

26.

ซิสเตอร์อักแนส   สมพร  กตัญญู

27.

ซิสเตอร์มารีอา มักดาเลนา อุทัยวรรณ คุโรวาท

28.

ซิสเตอร์เทเรซา สนอง   ค้าแหวน

29.

ซิสเตอร์มารีอา มักดาเลนา  วิภา   วิวัฒนมนตรี

30.

ซิสเตอร์มารีอา   สุรัชนี   เล้าวงศ์

31.

ซิสเตอร์อันนา  ประเทือง   ตรีมรรคา

32.

ซิสเตอร์อักแนส   อนงค์   สุขสุถ้อย

33.

ซิสเตอร์เทเรซา   ระเบียบ   ยิ่งยืน

34.

ซิสเตอร์มารีอา   ประทุม  สิงห์มัจฉา

35.

ซิสเตอร์อาคาทา สุนีย์พร กตัญญู

36.

ซิสเตอร์มารีอา   สมใจ  สิงห์สา

37.

ซิสเตอร์มารีอา   วรรณี   ธาราฉัตร

38.

ซิสเตอร์เทเรซา   อารี  มั่นศิลป์

39.

ซิสเตอร์อักแนส   กัลยา   ตรีโสภา

40.

ซิสเตอร์มารีอา   จันทนา  สิริจันทนากูล

41.

ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต   วนิดา   ผลาผล

42.

ซิสเตอร์อันนา  สุพรรณวดี  ชาวปากน้ำ

43.

ซิสเตอร์อักแนส   โนรา  ระดมกิจ

44.

ซิสเตอร์ชาร์ล บาโรเมโอ   สุภาสินี  กิจทวี

45.

ซิสเตอร์อักแนส   อนุุุวงศ์   ประเสริฐศรี

46.

ซิสเตอร์มีคาแอล  เทวา   สร้างสุขดี

47.

ซิสเตอร์มารีอา มักดาเลนา  ประสานศรี  วงศ์สวัสดิ์

48.

ซิสเตอร์มารีอา   รำเพียร   วิจิตรวงศ์

49.

ซิสเตอร์มารีอา มักดาเลนา เดอปัสซี  วีรวรรณ กิจเจริญ

50.

ซิสเตอร์มารีอา   เอมอร   แซ่เล้า

51.

ซิสเตอร์มารีอา   มาลี  เอี่ยวศิริ

52.

ซิสเตอร์มารีอา   นิภา  เรืองวุฒิชนะพืช

53.

ซิสเตอร์มารีอา กอแรตตี   วันเพ็ญ   พิมเสน

54.

ซิสเตอร์มารีอา วิภารัตน์ กู้ทรัพย์

55.

ซิสเตอร์อันนา  มารศรี   จันทร์ชลอ

56.

ซิสเตอร์คริสตีนา   ประกอบ  ทรงหาคำ

57.

ซิสเตอร์มารีอา   ดรุณี   ศรีประมงค์

58.

ซิสเตอร์มารีอา   วรรณวิมล  สุขสวัสดิ์

59.

ซิสเตอร์อังเยลา เมริชี สมจิตร์  ทรัพย์อัประไมย

60.

ซิสเตอร์ลูซีอา   ศิริรัตน์   เหล่าวัฒนพงศ์

61.

ซิสเตอร์เทเรซา   ชวาลา   เวชยันต์

62.

ซิสเตอร์อักแนส   สุรีย์พร  สินประเสริฐ

63.

ซิสเตอร์มารีอา   เพลินตา   สุขชัย

64.

ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต   นัยนา   จันทรสุขสันต์

65.

ซิสเตอร์มารีอา   มาลีรัตน์   บุญอนันตบุตร

66.

ซิสเตอร์มารีอา มักดาเลนา   นงนภัส  สุวรรณใจ

67.

ซิสเตอร์มอนีกา   อนงค์   วาปีกัง

68.

ซิสเตอร์อักแนส   เบญญาภา   ไทยแก้วรอด

69.

ซิสเตอร์เปาลา  จารุณี   กิจบำรุง

70.

ซิสเตอร์เยนอเวฟา   วัฒนา   ตรีมรรคา

71.

ซิสเตอร์สกอลัสติกา   นิภาพันธ์   แสงประดับ

72.

ซิสเตอร์เทเรซา   พัชรา   นันทจินดา

73.

ซิสเตอร์คลารา  กาญจนา   สิงห์สา

74.

ซิสเตอร์เทเรซา   เสถียร  ไชยศรีมา

75.

ซิสเตอร์มาทิลดา  กรรณิการ์  เอี่ยมไธสง

76.

ซิสเตอร์เทเรซา   จันทร์ตรา   วัฒนานุกูลพงศ์

77.

ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต   มยุรา   วาปีโส

78.

ซิสเตอร์อันนา  อรัญญา   กิจบุญชู

79.

ซิสเตอร์เซซีลีอา   นิรมล   ประสูตร์แสงจันทร์

80.

ซิสเตอร์มาร์ตีนา   ศรีกัลยา  เดื่อมคั้น

81.

ซิสเตอร์เซซีลีอา   รัชนี   ตระกูลเง็ก

82.

ซิสเตอร์เทเรซา   อรวรรณ  จันทร์ชลอ

83.

ซิสเตอร์มารีอา   สุกัญญา   สุขชัย

84.

ซิสเตอร์มารีอา   มาลินี    กริชไพฑูรย์

85.

ซิสเตอร์เทเรซา   ศิริลักษณ์  ศรุติการช่าง

86.

ซิสเตอร์เทเรซา   นุจรา   เที่ยงงามดี

87.

ซิสเตอร์เทเรซา   สังวาลย์  วาปีทะ

88.

ซิสเตอร์คริสตีนา   นุชนาถ  เอกตระกูล

89.

ซิสเตอร์มารีอา   ปรียะจิตต์  ชูนิตย์ธนกุล

90.

ซิสเตอร์เทเรซา   ธีรนุช  จันวัฒนาวงศ์

91.

ซิสเตอร์เทเรซา   กฤษดา   สาตร์พันธ์

92.

ซิสเตอร์มาการีตา มารีอา อาลาก็อก สุพิน ตระกูลเกษมสิริ

93.

ซิสเตอร์อาคาทา   ภาวนา   เฮงเจริญ

94.

ซิสเตอร์เซซีลีอา   สุณีย์  บุญช่วย

95.

ซิสเตอร์โรซา   สุจิตรา   สุขถาวร

96.

ซิสเตอร์มารีอา   บังอร   มธุรสสุวรรณ

97.

ซิสเตอร์เทเรซา   สุชาตรี   กิจประเสริฐ

98.

ซิสเตอร์มารีอา   น้ำทิพย์  งามสุทธา

99.

ซิสเตอร์อักแนส   ลำไพ  เนื่องพลี

100.

ซิสเตอร์ยออันนา เดอชังตัล สุวารี เทวีพันธ์

101.

ซิสเตอร์เทเรซา   สุปาณี  สุขถาวร

102.

ซิสเตอร์อันนา  สุรีย์พร   ระดมกิจ

103.

ซิสเตอร์มารีอา   เยาวลักษณ์    รอดงาม

104

ซิสเตอร์มารีอา   พรทิพย์   ตระกูลเกษมสิริ

105.

ซิสเตอร์มารีอา กอแร็ตตี  อาภาวดี  นีลวัชระ

106.

ซิสเตอร์มารีอา   ไพรศรี  มะลิวัลย์

107.

ซิสเตอร์เทเรซา   วิชชุดา   วิจิตรวงศ์

108.

ซิสเตอร์เทเรซา   สมลักษณ์  มธุรสสุวรรณ

109.

ซิสเตอร์อันนา  ทัศนะ  ทิพย์สนิท

110.

ซิสเตอร์มารีอา   แสงอรุณ   ธารีจิตร

111.

ซิสเตอร์คริสตีนา   กฤษณา   พูลสวัสดิ์

112.

ซิสเตอร์เทเรซา   รภัสสา  ประทุมานนท์

113.

ซิสเตอร์เทเรซา   วราภรณ์   ชีวเรืองโรจน์

114.

ซิสเตอร์มารีอา   วารีรัตน์   อุดมสิทธิพัฒนา

115.

ซิสเตอร์อันนา  อัจฉราพรรณ   อุ่นหล้า

116.

ซิสเตอร์เทเรซา   ลักษณาวดี   วงษ์วิไลวารินทร์

117.

ซิสเตอร์เอลีซาเบ็ธ ซีตัน   พรพิมล  วิธีธรรม

118.

ซิสเตอร์มารีอา   อุไรวรรณ  คูหามงคลไพศาล

119.

ซิสเตอร์เทเรซา   รัชนก   อุปพงษ์

120.

ซิสเตอร์คัทริน ลาบูเร  จิตราพร   ณ ขอนแก่น

121.

ซิสเตอร์อักแนส   สุพัตรา   โสภณ

122.

ซิสเตอร์มารีอา   มารีย์รักษ์   ไกรทองสุข

123.

ซิสเตอร์ลูซีอา   สุนันทา   สถาพรวลัยรัตน์

124.

ซิสเตอร์มารีอา มักดาเลนา   อารียา  รัตนเวียงผา

125.

ซิสเตอร์เทเรซา   ศิริวรรณ  ชินวงศ์

126.

ซิสเตอร์มารีอา   ทิพย์อาภา   นีลวัชระ

127.

ซิสเตอร์มารีอา   วิมลรัตน์   ศรีธรักษา

128.

ซิสเตอร์เทเรซา   อรุณี   สอนจันทร์

129.

ซิสเตอร์กาทารีนา แห่งเซียนา อาภรรัตน์ เสนางค์นารถ

130.

ซิสเตอร์มารีอา   สาวิตรี   จินประยูร

131.

ซิสเตอร์กาทารีนา แห่งเซียนา พรทิพย์ กันทู

132.

ซิสเตอร์มารีอา มักดาเลนา อรุณี แซ่ฟรุ้ง

133.

ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต วนิดา  เดโชชัยไกวัล

134.

ซิสเตอร์กาทารีนา   สุภาพร  จันทร์ปาน

135.

ซิสเตอร์กลารา  เกศินี   มังกร

136.

ซิสเตอร์มารีอา ศศิวิมล  เมืองรัตน์์

137.

ซิสเตอร์กลารา  นภาภรณ์   กุ๊นุ

138.

ซิสเตอร์เบเนดิกตา  ลาวัลย์ แสนยากุล

139.

ซิสเตอร์มารีอา สายทอง ธรรมสรณ์กุล

140.

ซิสเตอร์โรซา อรพินธ์ นับเงินอนันต์

141.

ซิสเตอร์เทเรซาแห่งอาวิลลา จินตนา สังข์อนันต์

142.

ซิสเตอร์เซซีลีอา กัญญพัชร์ เทพสมพร

143.

ซิสเตอร์มาร์ตีนัส ธิคณา แซะพะ

144.

ซิสเตอร์เทเรซา กิตติมา โสภานุสนธิ์

145.

ซิสเตอร์อันนา สุทธิลักษณ์ บรรทร

146.

ซิสเตอร์คลารา วาสนา พะโกล

147.

ซิสเตอร์มารีอา นันทิชา โยพา

148.

ซิสเตอร์มารีอามักดาเลนา เอลีญา ดวงใจไพรวัลย์

149.

ซิสเตอร์มารีอา พาคีนันท์ ธวัชวงค์

150.

ซิสเตอร์เทเรซา ภาณุมาศ ตรีมุข

151.

ซิสเตอร์อักเนส สราลี ปลัดศรี

152.

ซิสเตอร์อากาทา ปรีญาพร พึ่งยนต์

153.

ซิสเตอร์อักเเนส วัชราภรณ์ ผลลาภ

154.

ซิสเตอร์เทเรซา พรธิภา สมบัติ

155.

 

156.

 

 

 

 

 

หน้าสมาชิกคณะฯ หน้าหลัก