˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

เชลาพระคริสต์ 2022 การทบทวนการปฏิบัติตามข้อแนะนำแห่งพระวรสาร จากมุมมองเชิงนิเวศวิทยา” โดย Fr. Samuel H. Canilang,CMF

เชลาพระคริสต์ 2020 การเป็นประกาศกในชีวิตนักบวชยุคปัจจุบัน

เชลาพระคริสต์ 2019 ฝ่ากำแพงปลดปล่อยอำนาจและการควบคุม

เชลาพระคริสต์ 2018 ชีวิตนักบวชกับเยาวชนยุคปัจจุบัน

เชลาพระคริสต์ 2017 ความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อชีวิตสำหรับบุคคลชายขอบ

เชลาพระคริสต์ 2016 การให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตผู้รับเจิม

เชลาพระคริสต์ 2015 การเป็นประจักษ์พยานของชีวิตนักบวชในศตวรรษที่ 21

เชลาพระคริสต์ 2014 เพื่อนผู้ร่วมเดินทางแห่งพระหรรษทาน

เชลาพระคริสต์ 2013 อนาคตเชิงประกาศกสำหรับนักบวชสตรี

เชลาพระคริสต์ 2012 พันธกิจในโลกที่กำลังกลายพันธุ์

เชลาพระคริสต์ 2011 แนวทางสมัยใหม่ สำหรับการอบรม