หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

         พ่อได้อ่านหนังสือชื่อ  “Letter and Spirit” เป็นหนังสือที่พูดถึงบทบาทของพระคัมภีร์ในพิธีกรรม จึงขอนำตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงที่มาของคำต่างๆ ในพิธีกรรม ที่มีรากฐานมาจากพระคัมภีร์มาแบ่งปันให้ทุกท่านครับ

         การอวยพรในพระนามของพระตรีเอกภาพ มาจาก มธ 28:19
“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลาย
จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต”

         เครื่องหมายกางเขน มาจาก วว 7:3 “อย่าทำลายแผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้ จนกว่าเราจะ
ได้ประทับ
ตราไว้ที่หน้าผากของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าของเรา” วว 14:1 “ข้าพเจ้าเห็นภาพนิมิต ลูก
แกะทรงยืนอยู่บนภูเขาศิโยน ประชาชนจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนอยู่กับพระองค์ แต่ละคนมีพระ
นามของลูกแกะและพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผาก”
อสค 9:4 “และพระเจ้าตรัสสั่งเขาว่า “จงไปตลอดนคร คือ ตลอดเยรูซาเล็ม และทำเครื่องหมายไว้ที่หน้าผากของประชาชน ที่ถอนหายใจและคร่ำครวญ เพราะความลามกทั้งสิ้นที่กระทำในเมือง”

         คำว่า “อาแมน”มาจาก 1 พศด 16:36 “จงถวายสาธุการแด่พระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาล แล้วประชาชนทั้งปวงได้กล่าวว่า “อาแมน” และได้ซ้องสรรเสริญพระเจ้า” 

         คำทักทายของอัครสาวก (ตอนเริ่มพิธี)2 คร 13:13 “ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอความ
รักของพระเจ้าและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตเจ้า สถิตอยู่กับทุกท่านเทอญ” 

     คำว่า “พระเจ้าสถิตกับท่าน” ลก 1:28 “ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดี
เถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน”
2 ธส 3:16 “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า
แห่งสันติ ประทานสันติแก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกวิถีทาง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับทุกท่านเถิด”
2 ทธ 4:22 “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับจิตใจของท่าน ขอพระหรรษทานสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเทอญ”

   บทข้าพเจ้าขอสารภาพบาปมาจาก สดด 51 “บทภาวนาแสดงความเสียใจที่ทำบาป”  บทสดุดีนี้เป็นคำภาวนาจากใจจริงด้วยความถ่อมตนขอให้พระเจ้าทรงลบล้างความสับสนวุ่นวาย ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอันเกิดจ ากบาป ผู้ประพันธ์สารภาพบาปของตนและขอพระเจ้าทรงให้อภัยเพราะเขามั่นใจในความดี
หาขอบเขตมิได้ของพระองค์ 

         กีรีเอ (พระเจ้าเมตตาเทอญ)มาจาก มธ 17:15
“พระเจ้าข้า โปรดสงสารลูกชายของข้าพเจ้าเถิด  เขาเป็นโรคลมชัก ทนทรมานมาก เคยตกไฟตกน้ำหลายครั้ง”   มธ 20:31 “ประชาชนดุเขาให้เงียบ แต่เขากลับตะโกนดังกว่าเดิม “ข้าแต่โอรสของกษัตริย์ดาวิด โปรดเมตตาเราเถิด พระเจ้าข้า” สดด 123:3 “ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด”

         กลอรีอา (พระสิริรุ่งโรจน์)มาจาก ลก 2:14 “พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุด และบนแผ่นดิน สันติจงมีแก่
มนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน” 

         อัลเลลูยา มาจาก วว 19:1-6 “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์เหมือนเสียงของประชาชนจำนวนมากร้องว่า “อัลเลลูยา ความรอดพ้น พระสิริรุ่งโรจน์ พระอานุภาพเป็นของพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ทรงพิพากษาอย่างสัตย์จริงและยุติธรรม พระองค์ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาผู้เลวร้าย ซึ่งล่วงประเวณี ทำให้แผ่นดินเสื่อมทราม พระองค์ทรงล้างแค้นแทนโลหิตของ
บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งนางได้ประหาร”
เสียงนั้นยังร้องอีกว่า “อัลเลลูยา ควันไฟจากนครนั้นจะพลุ่งขึ้นตลอดนิรันดร”
บรรดาผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่คนและผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนกราบนมัสการพระเจ้าผู้ประทับบนพระบัลลังก์ พูดว่า
“อาเมน อัลเลลูยา” ทบ 13:18 “ประตูนครเยรูซาเล็มจะกึกก้องด้วยเพลงฉลองชัย บ้านทุกหลังจะขับร้องว่า “อัลเลลูยา ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าแห่ง
อิสราเอล” ผู้ที่จะถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดไปจะได้รับพระพร”
 

         ศักดิ์สิทธิ์มาจาก วว 4:8 “ผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนต่างมีปีกหกปีก ตาอยู่รอบตัวและอยู่ใต้ปีก ต่างร้องสรรเสริญตลอดวันตลอด
คืนโดยไม่หยุดเลยว่า ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธ ิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีต ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้เสด็จมา”
อสย 6:3 “ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา” มก 11:9-10 “พวกที่เดินไปข้างหน้า และผู้ที่ตามมาข้างหลังต่างโห่ร้องว่า “โฮซานนา ขอถวายพระพรแด่ผู้มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระพรจงมีแด่พระอาณาจักรที่กำลังจะมาถึงของกษัตริย์ดาวิด บรรพบุรุษของเรา โฮซานนา ณ สวรรค์สูงสุด”

         คำว่า “อาแมน” หลังบทขอบพระคุณมาจาก วว 5:14  “ผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนพูดว่า “อาเมน” และบรรดาผู้อาวุโสก็กราบนมัสการ”บทภาวนาข้าแต่พระบิดา มาจาก มธ 6:9-13

         การมอบสันติสุข มาจาก ยน 14:27
“เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเรากับท่าน เราให้สันติส ุขกับท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย” ยน 20:19 “ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประต ูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”

         นี่คือลูกแกะพระเจ้า มาจาก วว 19:9 “ทูตสวรรค์กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “จงบันทึกลงไปว่า ผู้ที่ได้รับเชิญมาในงานวิวาห์ มงคลของลูกแกะย่อมเป็นสุข”

         “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรรับเสด็จ...” มาจาก มธ.8:8 “แต่นายร้อยทูลตอบว่า “พระอง ค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค”

         คำกล่าวตอนจบของพิธีมิสซา มาจาก ลก 7:50 “พระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่า “ความเชื่อข องเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็นสุขเถิด”

         “ขอขอบพระคุณพระเจ้า” มาจาก 2 คร 9:15 “ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของประทานของพระองค์ที่อยู่เหนือคำบรรยายทั้งปวง”

หน้าหลักหน้ารวมเปิดโลกคำสอน