หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

       พี่น้องที่รัก เราคงคุ้นเคยกับนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ และนพวารศุกร์ต้นเดือน แต่จริงๆ แล้วนพวารยังมีอีกหลายแบบ พ่อจึงขอแบ่งปันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนพวารแก่พี่น้อง

       คำว่านพวาร (novena) มาจากคำว่า novem ในภาษาละติน ซึ่งแปลว่า 9   นพวาร คือ 9 วันแห่งการภาวนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการภาวนาส่วนตัว และการภาวนาพร้อมกับชุมชน เพื่อรับพระพรพิเศษจากพระเจ้า

     นพวารแตกต่างจากอัฐมวาร หรือ 8 วันแห่งการฉลองซึ่งต่อเนื่องจากวันสมโภชสำคัญ (ปัจจุบันใ นปฏิทินพิธีกรรม มีเพียงวันสมโภชคริสตสมภพและสมโภชปัสกาที่มีอัฐมวาร) เพราะอัฐมวารเป็นการฉลองที่อยู่ในปฏิทินพิธีกรรม แต่นพวารซึ่งปกติทำก่อนการฉลองถือเป็นกิจศรัทธาและไม่อยู่ในปฏิทิน พิธีกรรม นพวารถือได้ว่าเป็นสามเท่าของตรีวาร (3 x 3=9)

   9 วัน ที่แม่พระและบรรดาอัครสาวกภาวนาพร้อมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม ตามคำสั่งของพระเยซูเจ้า
เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระจิตเจ้า (ระหว่างวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ และวันที่พระจิตเจ้า
เสด็จลงมา) เป็นรูปแบบจากพระคัมภีร์ของนพวาร
“บัดนี้ เรากำลังจะส่งพระผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาไว้ (พระจิตเจ้า)มาเหนือท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้รับพระอานุภาพจากเบื้องบนปกคลุมไว้” (ลก 24:49) และขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะกับอัครสาวก พระองค์ทรง
กำชับว่า
“อย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่จงคอยรับพระพรที่พระบิดาทรงสัญญาไว้ ดังที่ท่านได้ยินจากเรา ยอห์นทำพิธีล้างด้วย น้ำ แต่ภายในไม่กี่วัน ท่านจะได้รับพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า” (กจ 1:4-5)

     นพวาร ในตอนแรกไม่ได้ใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับวันสมโภชสำคัญ แต่ได้ใช้เป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ ซึ่งชาวกรีกและชาวโรมันเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ  ในสมัยโบราณ มีความคุ้นเคยที่
จะถือ 9 วันในการไว้ทุกข์ พร้อมกับมีการฉลองพิเศษในวันที่ 9 หลังจากความตายหรือหลังจากการฝังศพ การปฏิบัติเช่นนี้ถูกนำมาใช้โดยคริสตชนด้วย แต่ในรูปแบบที่แตกต่างจากการปฏิบัติ
ของคนต่างศาสนา (ก่อนมิสซาปลงพระศพของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้มีการจัดให้
สวดภาวนา เยี่ยมพระศพ และไว้ทุกข์เป็นเวลา 9 วัน)

     นพวารที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสวดภาวนาเป็นพิเศษ  เพื่อจะได้รับพระหรรษทาน   หรือเป็น
การเตรียมสมโภชที่สำคัญปรากฏเป็นครั้งแรก  ในตอนต้นของสมัยกลาง ซึ่งเริ่มต้นในประเทศ
ฝรั่งเศสและสเปน เป็นการเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพโดยใช้เวลา 9 วัน เลข 9 เปรียบเหมือนการที่พระเยซูเจ้าอยู่ในครรภ์ของแม่พระเป็นเวลา 9 เดือน

       นพวารเพื่อเตรียมการฉลองยังเกี่ยวเนื่องกับวันฉลองของแม่พระและนักบุญ ซึ่งกระทำโดย
ชุมชนที่มีความศรัทธาต่อแม่พระและนักบุญองค์อุปถัมภ์ เพื่อขอให้พวกท่านวอนขอพระเจ้าเพื่อพวกเขา (ในประเทศไทย เช่น
นพวารนักบุญอันนา นพวารนักบุญร็อค ฯลฯ)

       พี่น้องที่รัก เนื่องจากในระหว่างนี้เราอยู่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า และในระหว่าง
วันที่ 16 - 24 ธันวาคม เราสามารถทำนพวารเพื่อเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ ควบคู่ไปกับพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณประจำวัน การสวดทำวัตร และการนมัสการศีลมหาสนิท  
  
     อย่างไรก็ดี  นพวารถือเป็นกิจศรัทธา ที่ส่งเสริมให้เราเข้าใจความหมายของการเสด็จมาบังเกิด
ของพระเยซูเจ้า ที่แสดงออกในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากการเตรียมตัวฉลองพระคริสตสมภพด้วยการทำนพวารแล้ว   สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราให้
เตรียมจิตใจของเราอย่างดี   ก็คือการรับศีลอภัยบาป   ซึ่งจะดีมากถ้าเราจะรับศีลอภัยบาปเพื่อทำให้
วิญญาณของเราสะอาด  และเหมาะสมที่จะรับพระกายของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท  เป็นมัดจำ
และเป็นความหวังว่า เราจะได้ร่วมสุขกับพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

หน้าหลักหน้ารวมเปิดโลกคำสอน