หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

          ในวันนี้พระศาสนจักรอนุญาตให้พระสงฆ์ถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณได้ 3 มิสซา ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน/ห่างกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ คือ

          1. มิสซาแรกจะอุทิศให้กับผู้ตายคนใดก็ได้

          2. มิสซาที่ 2 อุทิศให้กับผู้ล่วงลับทุกๆคน

          3. มิสซาที่ 3 อุทิศให้ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา

           1.พระคุณการุญครบบริบูรณ์ ซึ่งสัตบุรุษรับได้และต้องอุทิศให้กับวิญญาณในไฟชำระเท่านั้น ใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

            1.1 ณ วันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน โดยให้ไปเยี่ยมสุสานอย่างศรัทธา หรือสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

            1.2 ณ วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (หรือ ณ วันที่พระสังฆราชท้องถิ่นอนุญาต เช่น ณ วันอาทิตย์ก่อน หรือหลังวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ หรือ ณ วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย) โดยให้ไปเยี่ยมวัดหรือวัดน้อยอย่างศรัทธา และสวดบท “ข้าแต่พระบิดา” และ “ข้าพเจ้าเชื่อ”

           2.พระคุณการุญไม่ครบบริบูรณ์ ซึ่งสัตบุรุษรับได้ตลอดทั้งปีและต้องอุทิศให้กับวิญญาณในไฟชำระเท่านั้น ใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

            2.1 ให้ไปเยี่ยมสุสานอย่างศรัทธา หรือสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

            2.2  ให้สวดอย่างศรัทธาบทภาวนาทำวัตรเช้า หรือบทภาวนาทำวัตรเย็นของบทภาวนาทำวัตรอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ หรือให้สวดบทเร้าวิงวอน “โปรดให้เขาได้พักผ่อนตลอดนิรันดรเถิด พระเจ้าข้า – ขอให้เขาได้เห็นแสงสว่างตลอดกาลเทอญ”
 

หน้าหลัก