หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

1.อาภรณ์ปัสกาใหม่


       อันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีโปรดศีลล้างบาป ที่ผู้รับศีลล้างบาปจะใส่อาภรณ์สีขาวใหม่ ทั้งความใหม่และสี ขาวนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ดังนั้น เมื่อเราใส่เสื้อผ้าใหม่ๆในโอกาสวันสมโภชนี้หรือในโอกาสอื่นๆ ก็ขอให้เราได้คิดถึงชีวิตใหม่ของเรา ในองค์พระคริสตเจ้า พระผู้ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ


2.กระต่ายปัสกา

       ซึ่งโดยปรกติแล้วมักจะให้ความหมายถึง “การเจริญพันธุ์” และเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึง ของ “ฤดูใบไม้ผลิ” ด้วย อันเป็นการตอบสนองพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงตรัสว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้น” บางทีเราอาจจะสามารถคิดถึงการมีลูกดกของกระต่ายว่าเปรียบเหมือนกับ สัญลักษณ์ของ “การประกาศข่าวดี” ที่สามารถให้กำเนิด บรรดาผู้เชื่อใหม่ๆในพระเจ้าและในพระคริสตเจ้าจำนวนมากขึ้น และเราอาจจะคิดถึงไข่ที่ “กระต่ายปัสกา” หิ้วมาในตะกร้าว่าเปรียบเหมือนคริสตชนที่กำลังนำเอาข่าวดีของพระคริสต์ไปให้กับโลก
 
3.ไข่ปัสกา


       เป็นสัญลกัษณ์ของการกลับคืนชีพ เปลือกไข่เปรียบเหมือนหลุมฝังศพซึ่งไม่สามารถที่จะขัง พระเยซูเจ้ามิให้กลับคืนพระชนมชีพได้ ส่วนลูกไก่ที่กระเทาะเปลือกไข่ออกมาจากเนื้อไข่ที่ไร้ชีวิต ก็เปรียบเหมือนเป็นธรรมล้ำลึกแห่งการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า และการที่เอาไ ข่ปัสกาที่แต้มสีสันสวยงาม  ใส่ให้เต็มตะกร้า ก็เปรียบเหมือนธรรมเนียมที่ประเทศคริสตศาสนาทั้ง หลายในโลกที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ต่างเผ่าพันธุ์ต่างเชื้อ ชาติ ทำการเฉลิมฉลองปัสกาของพระเยซูคริสตเจ้า ไข่ปัสกาได้รับการเคารพว่าเหมือนสัญลักษณ์ของการกลับคืนชี พ(ของพระเยซูเจ้า)
 

หน้าหลัก