หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

           “เรานำข่าวดีนี้มาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายว่า  พระสัญญาซึ่งประทานแก่บรรพบุรุษของเรา พระเจ้าได้ทรงทำให้สำเร็จตามนั้นแก่เราผู้เป็นลูก  หลานของคนเหล่านั้น คือ  พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระเยซูกลับคืนพระชนม์ชีพ”   (กจ 13: 32-33)

          ความทุกข์ทรมานของพระผู้ไถ่ เป็นความรอดพ้นของมนุษยชาติ  เหตุที่พระองค์ทรงปรารถนาสิ้นพระชน ม์เพื่อเรา ก็เพราะทรงมีพระประสงค์ให้เราผู้เชื่อในพระองค์ มีชีวิตนิรันดร์ และเมื่อถึงกำหนดเวลา พระองค์ได้ทรงพอพระทัย  กลับเป็นทุกอย่างเหมือนกับเรามนุษย์ ยกเว้นบาป เพื่อให้เราสามารถรับนิรันดรภาพ เป็นมรดกตาม พระสัญญาและเจริญชีวิตกับพระองค์ตลอดไป

          นี่แหละเป็นพระหรรษทานที่เราได้รับจากธรรมล้ำลึกแห่งสวรรค์เป็นพระคุณที่เราได้รับในโอกาสสมโภชปัส กา วันสมโภชที่น่าปรารถนาที่สุดประจำปี  นี่คือการเริ่มของคนที่กำลังเกิดใหม่ด้วยน้ำแห่งศีลล้างบาป เป็นน้ำท ี่ให้ชีวิต   เป็นน้ำจากบ่อน้ำ  ของพระศาสนจักร เกิดใหม่อย่างทารกไร้เดียงสา เสียงร้องของทารก  นั้นก็บ่งชัดถึ งมโนธรรมที่สะอาด บิดาผู้บริสุทธิ์ มารดาผู้สงบเสงี่ยม   ปกครองครอบครัวใหม่ซึ่งมีจำนวนนับไม่ถ้วน เกิดมีชีวิตใหม่ด้วยความเชื่อ เมื่อเด็กเหล่านี้ ออกจากบ่อเกิดพระ หรรษทาน แสงเทียนลุกสว่างไสว ใกล้ต้นไม้แห่งควา มเชื่อ การสมโภชปัสกานำพระหรรษทานและความศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์มาสู่มนุษย์   โดยการฉลองธรรมล้ำลึกปัสกานี้เนืองๆ เขาก็จะได้รับทิพยาหารจากศีลศักดิ์สิทธิ์  และได้รับการเลี้ยงดูจาก    ทรวงอกของพระศาสนจักร เป็นสมาชิกของหมู่ คณะและจะนมัสการพระเจ้าหนึ่งเดียว ในพระตรีเอกภาพ  ขับร้องเพลงสดุดีที่ เหมาะกับเทศกาลนี้ พร้อมกับประกาศว่า  “นี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้นให้ เราชื่นชมยินดีกันเถิด” วันนี้เป็นอะไร? เป็นพระเยซูคริสตเจ้าเอง เป็นพระวจนาถผู้เนรมิตความสว่าง พระองค์ได้ตรัสถึงพระองค์เองว่า “เราเป็นแสงสว่างของกลางวัน   ผู้ใดเดินในแสงสว่างของกลางวันนี้จะไม่สะดุด”   พระวาจานี้หมายความ ว่า  ผู้ใดติดตามพระคริสตเจ้าในทุกสิ่ง   จะเดินตามทางของพระองค์จนบรรลุถึงพระ บัลลังก์แห่งความสว่างนิรันดร์

          วันสมโภชปัสกาเป็นวันฉลองแห่งชีวิต “พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนชีพจริงแท้ อัลเลลูยา” อัลเลลูยา หมายถึง  จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด หรือขอพระเจ้าจงทรงพระเจริญ  เป็นถ้อยคำที่มีอยู่ในบทภาวนาและบทเพลงของเทศกาลนี้ คำ “อัลเลลูยา” นี้แทนความยินดีของคริสตชน การสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้าไม่ใช่ควา มพ่ายแพ้ แต่เป็นชัยชนะ และเรามีส่วนในชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือการทรมานและความตาย ด้วยการรู้ว่าชีวิตนิรันดรกับพระคริสตเจ้าจะเป็นของเรา  “ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตามจะคืนชีพและคอยชีวิตในภพหน้า” (บทข้าพเจ้าเชื่อฯ)

          นุษย์ต้องการรู้ว่า “ชีวิตการเป็นอยู่หลังความตามเป็นอย่างไร?”  “ผู้ตายกลับคืนชีพได้อย่างไร?” และ “พวกเขาจะมีร่างกายแบบไหน?” (1คร15: 35) นักบุญเปาโลกล่าวว่า คำถามเหล่านี้ไร้สาระและเสริมว่า “เมล็ดที่ท่านหว่านจะไม่งอก ขึ้นจนกว่ามันจะเน่าเปื่อย เมื่อท่านหว่าน ท่านไม่ได้หว่านต้นไม้ที่เจริญเติบโตเต็มที่ แ ต่เป็นเพียงเมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ด พืชอื่น พระเจ้าประทานร่างแก่เมล็ดพืชอย่างที่ทรงพอพระทัยและประทานผลแก่แต่ละเมล็ด” (1 คร 15: 36-38)

          ข้าแต่พระเจ้า วันนี้พระองค์โปรดให้พระบุตรชนะความตาย เปิดประตูสวรรค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเสียใหม่ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่สมโภชพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ได้รับการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงโดยพระจิตเจ้าและกลับคืน
ชีพอย่างรุ่งโรจน์ด้วยเถิด

หน้าหลัก