˹ѡǡѺç¹ͧԴͤ

พระจิตเจ้ากับสันติสุขของพระคริสต์

สมโภชพระนางมารีย์รับสาร

นักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์

พระคุณการุณย์ู้

รู้จักสำนึกผิดทำให้เป็นอิสระ

2พฤศจิกายน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและพระคุณการุญในวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

14 กันยายน ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

8 กันยายน ฉลองแม่พระบังเกิด

ความชั่วร้ายของลิ้น

1 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย

การสวดสายประคำเป็นการภาวนาพระคัมภีร์

พระสมณลิขิตเตือน หลังสมัชชาพระสังฆราช พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี

พระนามมารีย์

นักบุญโธมัส อัครสาวก

นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

บันทึกหมายเหตุเรื่องการสละตำแหน่งประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิก

ประวัติความเป็นมาวันตรุษจีน

พระคริสตสมภพ

คำว่า ใจ นั้น สำคัญไฉน?

นักบุญเปาโล

พระจิตเจ้า (Holy Spirit) 27 พฤษภาคม 2012

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ คืนวันปัสกา

พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกาย 6 สิงหาคม

พระนางมารีย์พระมารดาพระเจ้า (Mater Dei)

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent / Adventus)

15 กันยายน แม่พระมหาทุกข์

เมืองอะวิญองที่ประทับแห่งที่สองของพระสันตะปาปา

ไม้กางเขน

การค้นพบไม้กางเขน

นักบุญเปโตร ผู้ไม่เคยคิดที่จะไม่ติดตามพระอาจารย์เจ้า แม้ว่าในบางครั้งอาจจะเกิดการสะดุดหกล้มบ้าง

สวรรค์

พญาสามองค์

ประเพณีสามอย่างของเทศกาลปัสกา

2 สิงหาคม วันรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

2 พฤศจิกายน วันอุทิศภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ (พระคุณการุญ)

สารของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 โอกาสวันแพร่ธรรมสากล ประจำปี 2010

การสวดสายประคำและงานธรรมทููต  

สายประคำ

พระจิตเจ้า

พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  

สารของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 โอกาสวันแพร่ธรรมสากล ประจำปี 2009

ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม  

พระนางพรหมจารีมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  

พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

วันอาทิตย์สมโภชปัสกา  

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์  

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  

วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์

สมโภชพระนางมารีย์รับสาร

วันที่ 19 มีนาคม น.ยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีอา

ความหมายของ ตัวเลข 40 แห่งเทศกาลมหาพรต

วันพุธรับเถ้า

เทศกาลมหาพรต

วันคริสต์มาส

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัน วันคริสต์มาส

ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร  

สารของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 โอกาสวันแพร่ธรรมสากล ประจำปี 2008

นักปราชญ์ของพระศาสนจักร ( Doctors of the Church )

อาทิตย์ใบลาน

นักปราชญ์ของพระศาสนจักร ( เรียงตามวันเดือนปีเกิด )

˹ѡ