หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

          วันพุธรับเถ้าเป็นวันหนึ่งที่พระศาสนจักรเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ทุกคนทำการจำศีลอดอาหาร นั่นคือให้อดมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเสียสละและการรู้จักร่วมสุขร่วมทุกข์กับคนอื่น เป็นต้นเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในพระทรมานของ พระองค์

          ความพร้อมที่เริ่มต้นด้วยการรู้จักฟังเสียงของพระเจ้า พร้อมที่จะรับรู้ค่านิยมแห่งพระวาจาของพระองค์ อันเป็นเครื่องหมายของการกลับใจ โดยนัยนี้การจำศีลอดอาหารของคริสตชนก็จะละม้ายคล้ายกับของพระอาจารย์เจ้า  เวลาที่พระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติพระภารกิจของพระองค์ ทรงภาวนาจำศีลอดอาหาร 40 วันในถิ่นทุรกันดาร

          การจำศีลอดอาหารของคริสตชนในวันนี้  จะต้องยืดออกไปหรือต่อเนื่องออกไปตลอดเทศกาลมหาพรต ด้วยการริเริ่มส่วนตัวในการรู้จักเสียสละทรัพย์สมบัติเงินทอง ความสนุกสนาน ความสะดวกสบายส่วนตัว แม้ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วย ทั้งนี้ให้คริสตชนแต่ละคนทำด้วยความสมัครใจและด้วยความยินดี  ดังนี้  การจำศีลอ ดอาหารแบบพิธีการที่คริสชนทำด้วยจิตตารมณ์   ไม่ใช่แบบภายนอก ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายแห่งความเชื่อ  และหนทางแห่งการช่วยให้รอดพ้นสำหรับเราแต่ละคน

          จากอีกด้านหนึ่ง  โดยการยอมสู้ทนกับการรู้จักอดอะไรบ้าง  ก็จะทำให้เรารู้จักร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ คนอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งคุ้นเคยกับการที่ต้องอดอาหารเพราะความจำเป็น  การขาดสิ่งที่จำเป็นสำหรับยังชีพ การขาดการศึกษา และการขาดสิ่งที่จะช่วยให้เขาได้พัฒนาตัวเองให้ทัดเทียมกับคนอื่นๆ ดังนี้ การจำศีลอดอาห ารก็กลายเป็นพฤติกรรมทางสัญลักษณ์ และเป็นการประนามความอยุติธรรมอันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ที่สุดเป็นการรู้จักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนที่อาภัพน่าสงสาร  เพราะฉะนั้นการเตรียมฉลองปัสกาก็จะกลายเป็น “มหาพรตแห่งความรักฉันท์พี่น้อง” และการทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสตเจ้าจะกลายเป็นพฤติกรรมที่แส ดงให้เห็นถึงความสุภาพถ่อมตนอย่างที่สุด และการรู้จักรับใช้ผู้อื่นขององค์พระเจ้า  พระผู้ยอมเสด็จลงมารับสภาพมนุษย์เหมือนกับเราทุกอย่างเว้นแต่บาป ทั้งยังเป็นการประกาศว่าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

          ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในพระทรมานของพระคริสตเจ้าอย่างจริงจัง จะทำให้เขาได้รู้จักว่าการเสด็จกลับไปห าพระบิดาเจ้านั้นได้เริ่มขึ้นแล้ว ทั้งยังทำให้เขาได้รู้จักอีกว่าการรู้จักตายต่อเนื้อหนังของตัวเองวันละเล็กละน้อย  ก็จะทำให้จิตแห่งการกลับคืนชีพและจิตแห่งชีวิตใหม่ขององค์พระเยซูเจ้า พระผู้ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ สามา รถเบ่งบานและออกผลได้ในที่สุด

หน้าหลัก