หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

 พระวาจาของพระเจ้าและการสดภาวนาต่อพระแม่มารีย์

          88.  เมื่อคิดถึงความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออก ระหว่างพระวาจาของพระเจ้ากับพระนางมารีย์แห่งนาซาเร็ธ ข้าพเจ้าขอเตือนพร้อมกับบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาให้ส่งเสริมการสวดภาวนา ต่อพระแม่มารีย์ในหมู่ผู้มีความเชื่อ โดยเฉพาะในชีวิตครอบครัว เป็นการช่วยให้รำพึงถึงพระธรรมล้ำลึกที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ กิจกรรมที่มีประโยชน์มากได้แก่การสวดสายประคำทั้งเป็นการส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งเป็นการรำพึงพร้อมกับพระแม่มารีย์ถึงพระธรรมล้ำลึกในพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าและที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้ทรงให้เพิ่ม "พระธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่าง" เข้ามาด้วยเป็นการดีที่เมื่อแจ้งพระธรรมล้ำลึกแต่ละข้อ จะมีการเพิ่มข้อความสั้นๆจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึกนั้นด้วย เพื่อช่วยให้จดจำข้อความที่มีความหมายจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึก พระชนมชีพของพระคริสตเจ้าได้ดีขึ้น

          ยิ่งกว่านั้น สมัชชายังย้ำให้สนับสนุนผู้มีความเชื่อทุกคนสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าว บทภาวนานี้เป็นบทภาวนาซื่อๆ แต่ลึกซึ้ง เพราะ ช่วยให้เรา"ได้ระลึกถึงพระธรรมล้ำลึกของพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์เป็นประจำทุกวัน" เป็นการถูกต้องแล้วที่ประชากรของพระเจ้า ครอบครัว และหมู่คณะของผู้ถวายตนแด่พระเจ้าทั้งชา ยและหญิงจะได้สวดบทภาวนานี้อย่าง สม่ำเสมอ ดังที่ธรรมประเพณีเชิญชวนให้สวดตอนรุ่งเช้า ตอนเที่ยงและเมื่อตะวันตกดิน ในข้อความตอบรับทูตสวรรค์(ขององค์พระผู้เป็นเจ้า) เราวอนขอ พระเจ้าให้พระนางมารีย์ช่วยวอนขอแทนเราให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของ พระองค์ เช่นเดียวกับที่พระนางเคยทรงกระทำ คือรับพระวาจาของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและปฏิบัติตาม การป ฏิบัติเช่นนี้อาจช่วยเราให้เติบโตขึ้นในความรักแท้จริงต่อพระธรรมล้ำลึก เรื่องการรับสภาพมนุษย์ของพระวจนาตถ์

          บทภาวนาโบราณบางบทของคริสตชนทางตะวันออก ที่คิดคำนึงถึงประวัติศาสตร์ความรอ ดพ้นทั้งหมดในความสัมพันธ์กับTheotokos หรือ "พระมารดาของพระเจ้า" ก็น่าจะเป็นที่รู้จัก ยอมรับและใช้ภาวนาอย่างแพร่หลายด้วย ข้าพเจ้าคิดเป็นพิเศษถึงบทเพลง Akathistos และ Paraklesis  บทเพลงสรรเสริญทั้งสองบทนี้ใช้ขับร้องโต้ตอบกัน เป็นบทเพลงที่ผสม ผสานความเชื่อของพระศาสนจักรและข้อความจากพระคัมภีร์ ช่วยให้ผู้มีความเชื่อคิดคำนึงถึงพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าร่วมกับพร ะ นางมารีย์ โดยเฉพาะบทเพลงน่าเคารพสรรเสริญพระมารดาของพระเจ้าที่เรียกว่า Akathistos - ที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะต้องยืนขับร้อง – เป็นข้อความลึกซึ้งที่สุดที่เป็นพยานแสดงความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ในธรรมประเพณีไบซันติน    การใช้ถ้อยคำเหล่านี้ภาวนาย่อมเปิด
ใจให้พร้อมจะรับสันติที่มาจากเบื้องบน จากพระเจ้า และรับสันตินั้นซึ่งได้แก่พระคริสตเจ้าเอง ผู้ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์เพื่อความรอดพ้นของเรา

หน้าหลัก