หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

สารบัญ

 

1.

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

2.

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

3.

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

4.

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

5.

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

6.

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

7.

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

8.

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแตกต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาของพระเจ้าอย่างไร

หน้าหลัก