หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

2. คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

           ในข้อเขียนของบรรดาปิตาจารย์ระหว่างศตวรรษที่ 2-8 เราไม่พบข้อความที่พูดถึงความสำคัญของ “ดวงใจ” ในความหมายของความรักตามธรรมชาติมนุษย์ แต่เราพบข้อความที่อ้างถึงพระโลหิตและน้ำไหลออกมาจากด้านข้างพระวรกายที่ถูกแทงของพระเยซูเจ้า บรรดาปิตาจารย์ตีความของเหตุการณ์นี้ ตามแนวข้อเขียนของนักบุญ ยอห์น คือเป็นเหตุการณ์ที่เปิดเผยความจริงและนำความรอดพ้นแก่มนุษย์

           น้ำในที่นี้เป็นเครื่องเตือนใจบรรดาปิตาจารย์ให้ระลึกถึงศีลล้างบาป พร้อมกับพระพรของพระจิ ตเจ้า พระโลหิตเป็นเครื่องหมายของศีลมหาสนิท แล้วยังอธิบายอีกว่า นางเอวามารดาของผู้มีชีวิตทั้งหลาย ถูกสร้างขึ้นมาจากซี่โครงด้านข้างของอาดัมฉันใด อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรมาร ดาของผู้มีความเชื่อทั้งหลาย ก็เกิดมาจากด้านข้างพระวรกายของพระคริสตเจ้าที่ถูกแทงฉันนั้น
 

หน้าหลัก