หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

5. ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

           ในหมู่คริสตชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้า บางคนเริ่มแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า ความเลื่อมใสศรัทธานี้เผยแผ่ในหมู่คริสตชนอย่างรวดเร็ว เขามองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าในฐานะสัญลักษณ์ของความรักที่พระคริสตเจ้าทรงมีต่อพระบิดาและต่อมนุษย์ ในศตวรรษที่ 16 เรามีหลักฐานของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นนี้บ้าง แต่เราต้องยอมรับว่า ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตจิตของคริสตชนทั่วไป ไม่เพียงนักบวชเท่านั้น เพราะงานเผยแผ่ของนักบุญยอห์น เอิ๊ดส์ (1602-1680) และของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก็อก (1647-1690)

           ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยได้เป็นที่นิยมในหมู่คริสตชน เพราะความกระตือรือร้นไม่ รู้จักเหน็ดเหนื่อยของนักบุญธรรมทูตทั้งสององค์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะพระเยซูเจ้าทรงสำแดงความปรารถนาของพระหฤทัยแก่นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก็อก พร้อมทรงมอบภารกิจให้เผ ยแผ่ความเลื่อมใสศรัทธานี้ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตจิตของคริสตชนทั่วไป ซึ่งไม่สามารถเข้าใจพิธีกรรมที่เป็นภาษาละติน ประชาชนต้องการผู้สอนพระธรรมล้ำลึกเรื่องพระคริสตเจ้าโดยใช้ภาษาและกิจศรัทธาที่เข้าใจได้ง่าย

           นักบุญมาร์การีตา มารีย์  ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชน แสดงคุณค่าของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยอย่างลึกซึ้งโ ดยใช้กิจปฏิบัติที่เรียบง่าย และเข้าใจความหมายได้ด้วยตนเอง กิจปฏิบัติเหล่านี้เผยแผ่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปี เพราะเป็นกิจปฏิบั ติที่เรียบง่าย แม้คนไร้การศึกษาก็ปฏิบัติได้ ช่วยประชาชนให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ และรู้จักแสดงความเชื่อของตนในสถานการณ์ต่างๆขอ งชีวิต ตลอดเวลา 2 ศตวรรษ (1750-1950) งานอภิบาลในเขตวัดต่างๆ และความเลื่อมใสศรัทธาแบบเรียบง่ายของคาทอลิก ดำเนินไปควบคู่กับความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 
 

หน้าหลัก