หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

6. รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

           สำหรับคริสตชน ความรักต่อพระเจ้าจะต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับความรักต่อมนุษย์ และจะต้องผ่านท างความรักต่อมนุษย์ ในพระสมณสาสน์ “จงตักน้ำ” สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 เมื่อทรงพิจารณากิจป ฏิบัติต่างๆของคริสตชน เพื่อแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ทรงชี้แจงอันตรายในการปฏิบัติกิจศรัทธานั้น คือผู้กระทำกิจศรัทธาต่างๆ อาจนึกถึงผลประโยชน์ฝ่ายจิตของตนเองเท่านั้น โดยไ ม่คำนึงถึงความต้องการของผู้อื่น พระองค์ทรงเรียกพฤติกรรมดังกล่าวนี้ว่า เป็น”การดำเนินชีวิตจิตอย่างเห็นแก่ตัว”

           คุณพ่อเลโอ เดออั้ง (1843-1925) ผู้ตั้งคณะพระสงฆ์พระหฤทัย อุทิศตนเพื่อการเผยแผ่ความเลื่อมใ สศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในรูปแบบใหม่คือ ความเลื่อมใสศรัทธานี้จะต้องกระตุ้นเราให้ทุ่มเทชีวิตช่วยแก้ปัญหาสังคม คริสตชนจะต้องอุทิศตนไม่เพียงเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสนรายบุคคล แต่จะต้อง วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสังคมส่วนรวม เพื่อสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและความสมานฉันท์มากกว่าเดิม
 

หน้าหลัก