หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

         เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสครบรอบปีที่  150   แห่งการสิ้นใจของคุณพ่อเจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอาร์ส  นักบุญยอห์น    มารีย์    เวียนเนย์
อันเป็นแบบอย่างชีวิตที่แท้จริงของผู้อภิบาลในการรับใช้ฝูงแกะของพระคริสตเจ้า   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่  16    ได้ทรงประกาศ
เมื่อวันที่  16   มีนาคม  2009   ให้ปีนี้เป็น
ปีพระสงฆ์   โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่  19  มิถุนายน   2009  ซึ่งเป็นวันฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
และเป็นวันภาวนาสำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ และให้ไปสิ้นสุดในวันฉลองเดียวกันในวันที่   11    มิถุนายน  2010
       ในโอกาสปีพระสงฆ์นี้  จะมีการโปรดพระคุณการุญเป็นพิเศษแก่พระสงฆ์และสัตบุรุษโดยทั่วๆ ไปด้วย

นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

พระสมณสาร “Sacerdotii Nostri Primordia”

พระคุณการุญพิเศษสำหรับปีพระสงฆ์

คำสอนของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

นักบุญโฮเซ่มาเรีย เอสครีบา พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งคณะ OPUS DEI

Link ปีพระสงฆ์

หน้าหลัก