โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯหน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

พิธีเปิดปีฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม โดย พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

 

ทำงานด้วยรัก

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

 

ความตายของคนเลี้ยงแกะที่ดี

 

ประกาศโยกย้ายภคินีพระหฤทัยฯ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

ฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงดู

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 อาทิตย์ปัสกา ฉลองพระเมตตา

 

ข้อคืดสอนใจประจำวันอาทตย์ที่ 28 เมษายน 2019 อาทิตย์ปัสกา ฉลองพระเมตตา

 

โปรดเสด็จมาเถิดพระเยซูเจ้าข้า

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ฉบับการ์ตูน

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

- สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

- พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

- สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

- สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ หิรัญสมโภช สุวรรณสมโภช คณะพระหฤทัยฯ       ประมวลภาพ

 

โอกาสปฏิญาณตนครั้งแรก

 

งานวันสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัย ครั้งที่ 19

 

ประมวลภาพ พิธีปลงศพ ซิสเตอร์โรซา ดอนาเซียน ระดมกิจ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

 

พิธีปลงศพซิสเตอร์โรซา ดอนาเซียน ระดมกิจ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

 

จาริกตามรอยมิชชันนารี 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

ประกาศโยกย้ายภคินีพระหฤทัยฯ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

 

ฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงดู

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 อาทิตย์ปัสกา ฉลองพระเมตตา

 

ข้อคืดสอนใจประจำวันอาทตย์ที่ 28 เมษายน 2019 อาทิตย์ปัสกา ฉลองพระเมตตา

 

โปรดเสด็จมาเถิดพระเยซูเจ้าข้า

 

โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ หิรัญสมโภช สุวรรณสมโภช คณะพระหฤทัยฯ       ประมวลภาพ

 

โอกาสปฏิญาณตนครั้งแรก

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 อาทิตย์ปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 อาทิตย์ปัสกา

 

เวลาแห่งความตายและการกลับคืนชีพ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 14 เทษยน 2019 เทศกาลมหาพรต

 

 

 

 

 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก

เดือน มิถุนายน 2019

3 มิถุนายน 2019

ประชุมที่ปรึษา

5-12 มิถุนายน 2019

เข้าเงียบกลุ่มพิเศษ ที่หัวหิน

8 มิถุนายน 2019

สัมมนา - เข้าเงียบ ที่อาราม

9 มิถุนายน 2019

ประชุมประธานเขต - ที่ปรึกษาเขต 9.30 น.

15 มิถุนายน 2019

อบรมผู้ร่วมงานพระหฤทัยฯ รุ่น 1

16 มิถุนายน 2019

เข้าเงียบสำรวมจิตภาวนา ฆราวาส

19-27 มิถุนายน 2019

นพวารเตรียมสมโภชพระหฤทัยฯ