โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

พิธีแห่ใบลาน 29 มีนาคม 2015

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015 อาทิตย์สมโภชปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015 อาทิตย์สมโภชปัสกา

 

เวลาแห่งความตายและการกลับคืนชีพ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2015 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

 

ตารางเวลาสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ปี 2015

 

ไม้กางเขน

 

วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

 

วันอาทิตย์สมโภชปัสกา

 

อวยพรและเสกไข่ปัสกา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 อาทิตย์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 อาทิตย์(ใบลาน)พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า

 

ความตายของคนเลี้ยงแกะที่ดี

 

 

 

ไม้กางเขน

 

วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

 

วันอาทิตย์สมโภชปัสกา

 

อวยพรและเสกไข่ปัสกา

 

วันพุธรับเถ้า

 

เทศกาลมหาพรต

 

ความหมายของ ตัวเลข 40 แห่งเทศกาลมหาพรต

 

เทศกาลมหาพรต

 

การจัดพิธีกรรมและบทอ่านในวันอาทิตย์เทศกาลมหาพรต

 

คริสตชนควรปฏิบัติตนอย่างไรในเทศกาลมหาพรต

 

วันอาทิตย์(ใบลาน)พระทรมานของพระเยซูเจ้า

 

อาทิตย์ใบลาน

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 7-8 มีนาคม 2015

 

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรในวันตรุษจีน 19 กุมภาพันธ์ 2015

 

ร่วมพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ พระอัครสังฆราชชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 14-16 กุมภาพันธ์ 2015

 

อัสสัมชัญซิสเตอร์ เยี่ยมชมคณะพระหฤทัยฯ 9 กุมภาพันธ์ 2015

 

สมาชิกคณะพระหฤทัยฯ ร่วมพิธีเปิดปีแห่งชีวิตนักบวชในประเทศไทย 7 กุมภาพันธ์ 2015

 

พิธีปลงศพมารีอา โบ๋วตัว แซ่เล้า มารดาคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช 2 กุมภาพันธ์ 2015

 

พิธีปลงศพยอแซฟ แก้ว วาปีทะ บิดาซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ 18 มกราคม 2015

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมกราคม 10-11 มกราคม 2014

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015 อาทิตย์สมโภชปัสกา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015 อาทิตย์สมโภชปัสกา

 

เวลาแห่งความตายและการกลับคืนชีพ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2015 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

 

อวยพรและเสกไข่ปัสกา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 อาทิตย์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 อาทิตย์(ใบลาน)พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า

 

ความตายของคนเลี้ยงแกะที่ดี

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนมีนาคม 2015

9-16 มีนาคม 2015

เข้าเงียบประจำปี กลุ่มที่ 4 (รถออก 9 มี.ค. เวลา 09.00 น.)

13-14 มีนาคม 2015

พระสันตะปาปาเชิญภาวนา 24 ชั่วโมงเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรในโลกนี้และในสวรรค์

14 มีนาคม 2015

งานฉลองสมณศักดิ์ พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

17-24 มีนาคม 2015

เข้าเงียบประจำปีกลุ่มที่ 5(รถออก 17 มี.ค. เวลา 9.00 น.)

 

 
สารมหาธิการิณีโอกาสเทศกาลมหาพรต 2015

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก