ç¹ͧԴͤǡѺ ˹ѡ

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี A

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี A

 

การเดินทางแห่งชีวิต

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2017

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ทำใจดีไว้ อย่ากลัวเลย

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกาย ปี A

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกาย ปี A

 

ภูเขา

 

พิธีรื้อฟื้นการปฏิญาณตนของซิสเตอร์อันนา สุทธิลักษณ์ บรรทร

 

65 ปี มรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

- สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

- พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

- สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

- สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2017

 

พิธีรื้อฟื้นการปฏิญาณตนของซิสเตอร์อันนา สุทธิลักษณ์ บรรทร

 

65 ปี มรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

ฉลองศาสนนามคุณแม่อันนา อรัญญา กิจบุญชู 26 กรกฎาคม 2017

 

สัมมนาเพื่อนร่วมงานพระหฤทัย 24 มิถุนายน 2017

 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 23 มิถุนายน 2017

 

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมิถุนายน 3-4 มิถุนายน 2017

 

พิธีรับเข้านวกภาพ 1 พฤษภาคม 2017

 

วันพิธีคณะพระหฤทัย 22 เมษายน 2017

 

สัมมนาประจำปี 18-20 เมษายน 2017

 

วันสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัย 13 มีนาคม 2017

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี A

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี A

 

การเดินทางแห่งชีวิต

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ทำใจดีไว้ อย่ากลัวเลย

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกาย ปี A

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2017 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายปี A

 

ภูเขา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 อาทิตย์ที่17 เทศกาลธรรมดาปี A

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนสิงหาคม 2017

5 ส.ค. 2017

วันระลึกถึงมรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี
เวลา 07.00 น.พิธีรื้นฟื้นการปฏิญาณของซ.สุทธิลักษณ์

20-23 ส.ค. 2017

สัมมนาของสภาการศึกษาฯ ที่พัทยา

26-27 ส.ค. 2017

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนสิงหาคม
ฉลองวันสถาปนาครบ 60 ปี (วันเสาร์)

 

 
สารมหาธิการิณี
ประจำเดือนสิงหาคม 2017

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก