โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2556/2013

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ท ี่3 สิงหาคม 2014 อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014 อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

เลี้ยงคนหิวกระหาย

 

ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประจำเดือนสิงหาคม 2014

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

เมื่อแต่ละวันสิ้นสุดลง

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

จงหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดี 

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

การรับพระวาจา

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม 28 มิถุนายน 2014

 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 27 มิถุยายน 2014

 

ฉลองศาสนนามคณพ่อโทมัส โมร์ ถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์  22 มิถุนายน 2014

 

ชุมนุมผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัย 21-22 มิถุนายน 2014

 

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 22 มิถุนายน 2014

 

พระสงฆ์ใหม่ถวายมิสซาแรก ณ อารามพระหฤทัย 21 มิถุนายน 2014

 

วันสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ 24 พฤษภาคม 2014

 

พิธีอำลาคุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ 22 พฤษภาคม 2014

 

พิธีต้อนรับคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา 17 พฤษภาคม 2014

 

ยุวภคินีรื้อฟื้นและต่ออายุการปฏิญารตน 16 เมษายน 2014

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ท ี่3 สิงหาคม 2014 อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014 อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

เลี้ยงคนหิวกระหาย

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

เมื่อแต่ละวันสิ้นสุดลง

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

จงหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดี 

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2014 อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2014

10-17 ก.ค. 2014

ฟื้นฟูจิตใจ กลุ่ม 2  รถออก พฤ. 10 ก.ค. 2014 เวลา 9.00 น.

19 ก.ค. 2014

สัมมนา-เข้าเงียบเขตประชุมยุวภคินีและประชุมตลอดชีพ 1-5 ปี

24-31 ก.ค. 2014

ฟื้นฟูจิตใจ กลุ่ม 3  รถออก พฤ. 24 ก.ค. 2014 เวลา 9.00 น.

 

 
สารมหาธิการิณีประจำเดือนกรกฎาคม 2014

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก