โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2556/2013

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014 อาทิตย์ที่ 4 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014 อาทิตย์ที่ 4 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี ฺB

 

ิวันคริสต์มาสที่โดเดี่ยวอ้างว้าง

 

นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์

 

สารมหาธิการิณีประจำเดือนธันวาคม 2014

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 อาทิตย์ที่ 3 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 อาทิตย์ที่ 3 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี ฺB

 

ิจงชื่นชมยินดี

 

พระคุณการุณย์

 

สมโภชพระนางมารีย์ผูปฏิสนธินิรมล และฉลองวัดน้อยบ้านพระแม่ฯ 8 ธันวาคม 2014

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

สมโภชพระนางมารีย์ผูปฏิสนธินิรมล และฉลองวัดน้อยบ้านพระแม่ฯ 8 ธันวาคม 2014

 

คณะพระหฤทัยฯ ร่วมพิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ 6 ธันวาคม 2014

 

พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2014

 

ฉลองสาสนนามพระอัครสังฆราชฟรังซิสเวเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 1-3 ธันวาคม 2014

 

น้อมรำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ 26 พฤศจิกายน 2014

 

ประชุมที่ปรึกษาเขต ประธานเขต/ฝ่าย ครั้งที่ 2/2014 16 พฤศจิกายน 2014

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือน 15-16 พฤศจิกายน 2014

 

พิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสานอารามพระหฤทัยฯ 15 พฤศจิกายน 2014

 

พิธีเสกวัดน้อยนักบุญยอแซฟและบ้านพระหฤทัยพิษณุโลก 26 ตุลาคม 2014

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014 อาทิตย์ที่ 4 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014 อาทิตย์ที่ 4 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี ฺB

 

ิวันคริสต์มาสที่โดเดี่ยวอ้างว้าง

 

นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 อาทิตย์ที่ 3 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 อาทิตย์ที่ 3 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี ฺB

 

ิจงชื่นชมยินดี

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2014 อาทิตย์ที่ 2 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2014 อาทิตย์ที่ 2 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี ฺB

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนธันวาคม 2014

13-14 ธ.ค. 2014

สัมมนา-เข้าเงียบ

16-24 ธ.ค. 2014

นพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ

25 ธ.ค. 2014

สมโภชพระคริสตสมภพ
สารมหาธิการิณีประจำเดือนธันวาคม 2014

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก