โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2556/2013

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์ภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ปี A

 

ิเพียงชีวิตเดียวเท่านั้น

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014 สมโภชนักบุญทั้งหลาย ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันเสาร์ที่ 1 พฤสจิกายน 2014 สมโภชนักบุญทั้งหลาย ปี A

 

2 พฤศจิกายน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและพระคุณการุญในวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

 

พิธีเสกวัดน้อยนักบุญยอแซฟและบ้านพระหฤทัยพิษณุโลก 26 ตุลาคม 2014

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ิพระวรสารทั้งหมด

 

สารมหาธิการิณีประจำเดือนตุลาคม 2014

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พิธีเสกวัดน้อยนักบุญยอแซฟและบ้านพระหฤทัยพิษณุโลก 26 ตุลาคม 2014

 

พิธีขึ้นโปสตุลันต์ คณะพระหฤทัย 16 ตุลาคม 2014

 

สัมมนา-เข้าเงียบกลางปี 11-14 ตุลาคม 2014

 

ค่ายธิดาพระหฤทัยฯ “ยุวทูต...ประกาศรักพระหฤทัย” 6-9 ตุลาคม 2014

 

พิธีปลงศพเทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา มารดาซิสเตอร์วารีรัตน์ อุดมสิทธิพัฒนา 16 สิงหาคม 2014

 

อบรมผู้อ่านพระคัมภีร์คณะพระหฤทัยฯ 16-17 สิงหาคม 2014

 

พิธีถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10-12 สิงหาคม 2014

 

น้อมรำลึก 62 ปี มรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี 5 สิงหาคม 2014

 

คณะพระหฤทัยฯ ต้อนรับพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปา 1 สิงหาคม 2014

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์ภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014 อาทิตย์ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ปี A

 

ิเพียงชีวิตเดียวเท่านั้น

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014 สมโภชนักบุญทั้งหลาย ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันเสาร์ที่ 1 พฤสจิกายน 2014 สมโภชนักบุญทั้งหลาย ปี A

 

2 พฤศจิกายน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและพระคุณการุญในวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ิพระวรสารทั้งหมด

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนตุลาคม 2014

14 ก.ย. -15 ต.ต. 2014

ซิสเตอร์เตรียมฉลอง 25 ปีเข้าเงียบ 1 เดือน

6-9 ต.ค. 2014

ค่ายกระแสเรียก จัดที่อารามพระหฤทัยฯ

 

ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

11-14 ต.ค. 2014

เข้าเงียบ - สัมมนากลางปี ณ อารามพระหฤทัยเริ่ม เวลา 09.00 น.

26 ต.ค. 2014

พิธีเสกและเปิดบ้านคณะที่พิษณุโลก เวลา 14.00 น.

26 ต.ค. - 9พ.ย. 2014

ฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมฉลอง 25 ปี และเตรียมตลอดชีพ
สารมหาธิการิณีประจำเดือนตุลาคม 2014

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก