โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015 อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015 อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

ความใสสะอาดของหัวใจ

 

คำว่า “ใจ”

 

พิธีปลงศพคุณแม่โรซา ประสาน ตรีมรรคา มารดาซิสเตอร์ประเทืองและซิสเตอร์วัฒนา ตรีมรรคา 25 สิงหาคม 2015

 

58 ปีวันสถาปนาอย่างเป็นทางการคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2015

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ?

 

 

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พิธีปลงศพคุณแม่โรซา ประสาน ตรีมรรคา มารดาซิสเตอร์ประเทืองและซิสเตอร์วัฒนา ตรีมรรคา 25 สิงหาคม 2015

 

58 ปีวันสถาปนาอย่างเป็นทางการคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2015

 

สัตบุรุษวัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ แสวงบุญโอกาสปีปิติแห่งพระคุณการุณย์ 16 สิงหาคม 2015

 

พิธีถวายพระพรโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2015

 

สัมมนา-เข้าเงียบ ประจำเดือนสิงหาคม 2015

 

สัมมนาอธิการิณีคณะพระหฤทัยฯ 30-31 สิงหาคม 2015

 

พิธีปลงศพคุณแม่เซซีลีอา จำลอง ไทยแก้วรอด มารดาซิสเตอร์เบญญาภา ไทยแก้วรอด 20 กรกฎาคม 2015

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015 อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015 อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

ความใสสะอาดของหัวใจ

 

คำว่า “ใจ”

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ?

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015 สมโภชพระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนสิงหาคม 2015

5 สิงหาคม 2015

ครบรอบมรณะคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

8-9 สิงหาคม 2015

สัมมนา-เข้าเงียบ อารามพระหฤทัยฯ

13-15 สิงหาคม 2015

ประชุมผู้แทน ห้องประชุมอารามฯ

20-22 สิงหาคม 2015

สัมมนาผู้อาวุโส 75 ปีขึ้นไป ที่อาราม เริ่ม 9.00 น.

22 สิงหาคม 2015

รวมพล BEC ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

23-26 สิงหาคม 2015

สัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิก
สารมหาธิการิณีประจำเดือนสิงหาคม 2015

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก