โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯหน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์
พ.ค.-ต.ค.2020

 

29 สิงหาคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2021อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ปีB

 

ข้อคิดข้อรำพึง วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2021 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

24 สิงหาคม ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2021 โอกาสวันครบรอบมรณะของคุณแม่เซราฟิน เดอมารี

 

 

 

คุณธรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย เซอร์มารีอา โปลิน ชูวิรัช, SPC

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

กลอน 60 ปี แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มาร ประพันธ์โดย ซิสเตอร์สมจิตร์ ทรัพย์อัปไมย

 

วันครบรอบมรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (แม่เรานี้)

 

วันครบรอบมรณกรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (สดุดีแม่เซราฟิน)

 

คุณธรรมคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย เซอร์มารีอา โปลิน ชูวิรัช, SPC

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ฉบับการ์ตูน

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

- สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

- พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

- สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

- สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021 อาทิตย์สมโภชปัสกา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำอาทิตย์อาทิตย์ (ใบลาน) พระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า

 

สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ วันที่ 25 มีนาคม

 

งานวันสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ วันที่ 20 มีนาคม 2021

 

ภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021 เทศกาลมหาพรต 5 ปี B

 

วันที่ 17 มีนาคม ระลึกถึงนักบุญปาตริก พระสังฆราช (St.Patrick, Bishop, memorial)

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

ประวัติวันสมโภชพระคริสตสมภพ

 

12 วันของคริสต์มาส

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "พญาสามองค์"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม 2021

25 สิงหาคม

วันสถาปนาคณะ ครบ 64 ปี (ภายใน)

 

 

กันยายน 2021

25 กันยายน

วันครบรอบ 89 ปี (เสกอาราม) (ภายใน)

 

 อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก