โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015 อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 5 กรฎาคม 2015 อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลกรรมดา

 

ให้พระเจ้าเตือนใจเราให้มากขึ้น

 

ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์เดือนกรกฎาคม 2015

 

ฉลองศาสนนามคุณพ่อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ 29 มิถุนายน 2015

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมิถุนายน 13-20 มิถุนายน 2015

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2015 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2015สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

 

วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก (29 มิถุนายน)

 

นักบุญเปโตร ผู้ไม่เคยคิดที่จะไม่ติดตามพระอาจารย์เจ้า

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

ฉลองศาสนนามคุณพ่อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ 29 มิถุนายน 2015

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมิถุนายน 13-20 มิถุนายน 2015

 

พิธีปลงศพแบร์นาโด สนิท วิจิตรวงศ์ บิดาซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์ 6 มิถุนายน 2015

 

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 7 มิถุนายน 2015

 

ชุมนุมผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัย 6 มิถุนายน 2015

 

วันพิธีคณะพระหฤทัยฯ 18 เมษายน 2015

 

พิธีปฏิญาณตนครั้งแรก 16 เมษายน 2015

 

วันสมโภชปัสกา 5 เมษายน 2015

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015 อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 5 กรฎาคม 2015 อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลกรรมดา

 

ให้พระเจ้าเตือนใจเราให้มากขึ้น

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2015 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2015สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

 

วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก (29 มิถุนายน)

 

นักบุญเปโตร ผู้ไม่เคยคิดที่จะไม่ติดตามพระอาจารย์เจ้า

 

นักบุญเปาโล

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 สมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 สมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนมิถุนายน 2015

1 มิ.ย. 2015

ประชุมที่ปรึกษาเขต/ฝ่าย และประธานเขต/ฝ่าย

6 มิ.ย. 2015

ชุมนุมผู้ศรัทธาพระหฤทัยฯ

12 มิ.ย. 2015

ฉลองอารามพระหฤทัยฯ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น.

13-16 มิ.ย. 2015

สัมมนากลุ่มที่ 1 หาดหฤทัย หัวหิน

17-26 มิ.ย. 2015

สัมมนากลุ่มที่ 2 หาดหฤทัย หัวหิน

27-28 มิ.ย. 2015

ประชุมผู้แทน
สารมหาธิการิณีประจำเดือนมิถุนายน 2015

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก