โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2556/2013

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิิตย์ที่ 27 เมษายน  2014 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ปี A

 

ความเชื่อช่วยอะไรเรา?

 

ประวัติผู้ฉลองสุวรรณสมโภชและหิรัญสมโภช

 

พิธีปลงศพโทมัส เซี่ ยมกุ่ย แซ่ฮ้อ บิดาซ.ลักษณาวดี วงศ์วิไลวารินทร์ 15 เมษายน 2014

 

พิธีปลงศพยวงบัปติสตา เยี่ยม บุญช่วย บิดาซ.สุณีย์ บุญช่วย 5 เมษายน 2014

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิิตย์ที่ 20 เมษายน  2014 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา ปี A

 

สารมหาธิการิณีโอกาสสมโภชปัสกา

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันพฤหัสบดีที่ 17เมษายน 2014 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน  2014 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ปี A

 

สารมหาธิการิณีโอกาสสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์  

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014 อาทิตย์ใบลาน ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันที่ 13 เมษายน  2014 อาทิตย์ใบลาน ปี A

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พิธีปลงศพโทมัส เซี่ ยมกุ่ย แซ่ฮ้อ บิดาซ.ลักษณาวดี วงศ์วิไลวารินทร์ 15 เมษายน 2014

 

พิธีปลงศพยวงบัปติสตา เยี่ยม บุญช่วย บิดาซ.สุณีย์ บุญช่วย 5 เมษายน 2014

 

ฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟ คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช 19 มีนาคม 2014

 

สัมมนาทีมงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สัมมนาวิถีชุมชนวัด เขตแพร่ธรรมแม่ตะวอ

 

เข้าเงียบประจำปี กลุ่มที่ 2  24 กุมภาพันธ์ - 2มีนาคม 2014

 

อบรมหลักสูตร Pastoral Theological Seminar on SCCs 24 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ 2014

 

เข้าเงียบประจำปีกลุ่มที่ 1

 

วันนักบวชสากล 1 กุมภาพันธ์ 2014

 

อบรมพนักงาน”ความซื่อสัตย์” 18 มกราคม 2014

 

อบรมนักเรียน ร.ร. ไตรราชวิทยา “สิทธิมนุษยชนสำหรับเด็ก” 14 มกราคม 2014

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันอาทิิตย์ที่ 20 เมษายน  2014 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันพฤหัสบดีที่ 17เมษายน 2014 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน  2014 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ปี A

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014 อาทิตย์ใบลาน ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันที่ 13 เมษายน  2014 อาทิตย์ใบลาน ปี A

 

ความตายของคนเลี้ยงแกะที่ดี

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน  2014 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปี A

 

ข้อคิดสอนใจวันที่ 6 เมษายน 2014 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปี A

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนเมษายน 2014

1-8 เม.ย. 2014

เข้าเงียบประจำปี

13 เม.ย. 2014

วันอาทิตย์ใบลาน

16 เม.ย. 2014

ยุวรื้อฟิ้นการปฏิิญาณ

20 เม.ย. 2014

สมโภชปัสกา

22-24 เม.ย. 2014

สัมมนาประจำปี

25 เม.ย. 2014

วันเตรียมงานพิธีคณะ

26 เม.ย. 2014

วันพิธีคณะ

27 เม.ย. 2014

ประกาศน้ำพระทัย

 

 
สารมหาธิการิณีโอกาสสมโภชปัสกา

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก