โรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯเกี่ยวกับคณะฯ หน้าหลัก

หฤทัยสัมพันธ์ ฉบับที่ 1
พฤษภาคม - ตุลาคม 2014/2557

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 อาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 อาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ

 

คำภาวนาของสิ่งสร้าง

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015 อาทิตย์สมโภชพระจิตูเจ้า

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015 อาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า

 

สมโภชพระจิตเจ้าพระั

 

พระจิตเจ้ากับสันติสุขของพระคริสต์

 

สารมหาธิการิณีประจำเดือนพฤษภาคม 2015

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2015 อาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

 

 

 

Presentation ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี (PowerPoint)

 

ประวัติคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

บทเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี

 

สดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี โดย... Saipin S.H.B.

 

แม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

โน้ตเพลงแม่เรานี้ (แด่คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี) โดย... Saipin S.H.B.

 

 

 

ประวัติคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ (PowerPoint)

 

Presentation ประวัติคุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่ออัลลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ เนื้อร้อง ดัดแปลงมาจากหนังสืออนุสรณ์ 50 ปีคณะฯ
ทำนอง เอากุสติน ตนตรี เกื้อกูล มณีขาว

 

บทเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ (โน๊ตเพลง)

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

พ่อปีโอของเรา โดย... Saipin S.H.B.

 

สดุดี...คุณพ่อปีโอ

 

สดุดีคุณพ่อปีโอ

 

วันพิธีคณะพระหฤทัยฯ 18 เมษายน 2015

 

พิธีปฏิญาณตนครั้งแรก 16 เมษายน 2015

 

วันสมโภชปัสกา 5 เมษายน 2015

 

พิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2-4 เมษายน 2015

 

สัมมนา-เข้าเงียบประจำเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 7-8 มีนาคม 2015

 

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรในวันตรุษจีน 19 กุมภาพันธ์ 2015

 

ร่วมพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ พระอัครสังฆราชชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 14-16 กุมภาพันธ์ 2015

 

อัสสัมชัญซิสเตอร์ เยี่ยมชมคณะพระหฤทัยฯ 9 กุมภาพันธ์ 2015

 

 

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเมตตาอย่างไร

 

พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

คำสอนของบรรดาปิตาจารย์

 

การเพิ่งพินิจภาวนาของนักบวชผู้สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

 

ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน

 

ความเลื่อมใสศรัทธาของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อกต่อพระหฤทัย

 

รูปแบบใหม่ของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

 

พระสมณสาสน์เกี่ยวกับพระหฤทัย

 

 

เปิดโลกคำสอน

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 อาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 อาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ

 

คำภาวนาของสิ่งสร้าง

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015 อาทิตย์สมโภชพระจิตูเจ้า

 

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015 อาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า

 

สมโภชพระจิตเจ้าพระั

 

พระจิตเจ้ากับสันติสุขของพระคริสต์

 

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2015 อาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

 

เกร็ดความรู้คาทอลิก 

 

 

 

เดือนพฤษภาคม 2015

5 พ.ค. 2015

สมาชิกเข้าประจำวัดที่ได้รับมอบหมาย

9 พ.ค. 2015

เข้าเงียบประจำเดือนตามกลุ่มบ้าน

 

 
สารมหาธิการิณีประจำเดือนพฤษภาคม 2015

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก