หน้าหลักเกี่ยวกับคณะฯโรงเรียนของคณะฯติดต่อคณะฯ

           โอกาสส่งท้ายปีเก่า...ปีกระต่าย ต้อนรับปีใหม่...ปีงูใหญ่ ที่กำลังมาถึงนี้  ทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อารามพระหฤทัยได้ร่วมกันจัดทำ “11  ข่าวเด่นแวดวงพระหฤทัยฯ  ในรอบปี 2011” เพื่อสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในคณะฯ   ทั้งในเรื่องชื่นชมยินดี   โครงการเด่นที่สมาชิกในคณะฯ ได้จัดทำขึ้นในปีที่ผ่านมา  และร่วมระลึกถึงผู้ที่จากไป  โดยสามารถสรุป 11 ข่าวเด่นที่เกิดขึ้นในรอบปีได้ดังนี้ 

           

           ในทุกปีช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมถือเป็นช่วงเวลาแห่งความยินดีของสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ เนื่องจากสมาชิกบางส่วนของ คณะฯ ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในกระแสเรียกในขั้นตอนการฝึกหัดก่อนได้รับการปฏิญาณเป็นนักบวช และสมาชิกบางท่านได้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้องในวิถีการเป็นนักบวชจนครบรอบ  25  ปี  และ 50 ปี

           สำหรับในปีนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 เมษายน ค.ศ.2011 คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอก าสปฎิญาณตนครั้งแรกของ ซ.เบเนดิกตา ลาวัลย์ แสนยากุล และ ซ.มารีอา สาวิตรี สังข์อนันต์ โดยคุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธานในพิธี ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวชและสัตบุรุษที่มาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่ซิสเตอร์ใหม่ทั้งสองท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

           ต่อมาในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2011 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  เนื่องใ นโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บวชครบ 25 และ  50  ปี ที่อารามพระหฤทัย คลองเตย 

ในปีนี้ มีสมาชิกของคณะฯ ที่ปฏิญาณตนตลอดชีพ ได้แก่

  1) ซ.มารีอา ทิพย์อาภา นีลวัชระ
  2) ซ.มารีอา วิมลรัตน์ ศรีธรักษา
  3) ซ.เทเรซา  อรุณี สอนจันทร์  และ
  4) ซ.กาทารีนา อาภรรัตน์  เสนางค์นารถ  

พิธีร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บวชครบรอบ 25 ปี ได้แก่

  1) ซ.เทเรซา  สังวาลย์ วาปีทะ
  2) ซ.คริสตีนา นุชนารถ  เอกตระกูล
  3) ซ.มารีอา  สายพิน สุขสุศิลป์
  4) ซ.เทเรซา ศิริลักษณ์ ศรุติการช่าง 
  5) ซ.มารีอา มาลินี กริชไพทูรย์ และ 
  6) ซ.เทเรซา นุจรา เที่ยงงามดี   

           อีกทั้งพิธีร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บวชครบรอบ 50 ปี  ได้แก่  1)คุณแม่มารีอา สมพิศ กตัญญู 2) ซ.ลูซีอา นารี ชินวงศ์ 3) ซ.มอนีกา  สำเนียง วาปีทะ 4) ซ.อักแนส  สุพรรณี แย้มกรรณ์  5) ซ.เทเรซา ทองคูณ ประราศรี 6) คุณแม่มารีอา อังเยลา พรรณี ภู่เรือนหงษ์ และ  7) คุณแม่มารีอา เชลียง เวชยันต์  

           พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและร่วมยินดีโอกาสครบรอบการบวชในครั้งนี้  พระสงฆ์ นักบวช สมาชิกในคณะพระหฤทัยฯ อีกทั้งสัตบุรุษมาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก     

           และเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2011   ฝ่ายอบรม  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ ได้จัดพิธีขึ้นโปสตุลันต์และพิธีเข้านวกภ าพแก่บรรดาผู้ฝึกหัดของคณะ  ณ บ้านนวกสถานพระหฤทัย สามพราน  โดยคุณแม่มารีอา เชลียง เวชยันต์ มหาธิการิณีเป็นประธานในพิธี คุณ พ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช พระสงฆ์จิตตาธิการ เป็นประธานในวจนพิธีกรรม  ทั้งนี้ในปีการศึกษานี้  คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ามีผู้ฝึกหัดขั้นโปสตุลันต์ จำนวน 4 ท่าน และผู้ฝึกหัดขั้นโนวิส จำนวน  5 ท่าน

           ในโอกาสนี้ขอร่วมแสดงความยินดีส่งท้ายปี 2011 แก่สมาชิกในคณะทุกท่านที่ได้ตอบรับเสียงเรียกของพระและเดินตามกระแสเรียกของ ตนเองอย่างซื่อสัตย์  ขอพระองค์โปรดให้ดวงใจของท่านมั่นคงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ตลอดไป  (1ธส. 13: 13)

           คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาบัตร
ในปี 2011 ได้แก่

  ซ.สมลักษณ์ มธุรสสุวรณ
  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ซ.จิตราพร ณ ขอนแก่น
  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

  ซ.พัชรา นันทจินดา
  ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
  คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2011 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดให้มีพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ที่วัดประจำอารามพระหฤทัยโดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โก วิทวาณิช เป็นประธาน ร่วมกับพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชและสัตบุรุ ษที่มาร่วมงานจำนวนมาก หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันถวายช่อดอกไม้แด่พระหฤทัยในวัด ปีนี้ไม่มีการแห่พระรูปเนื่องจากฝนตก หลังจากนั้น  ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

           

            วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2011 สมาชิกสำนักกลางร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ  54  ปี  แห่งการสถาปนา คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1957  โดยคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช จิตตาธิการ เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  โอกาสนี้  คุณแม่มารีอา เชลียง เวชยันต์ มหาธิการิณี ถวายพวงมาลัยแด่พระหฤทัยฯ จากนั้น คุณแม่มหาธิการิณีได้กล่าวคำกตัญญูตาและถวายพวงมาลัยแด่ ฯพณฯ หลุยส์ โชแรง อดีตประมุขแห่งมิสซังกรุงเทพฯ ผู้ประกาศรับรองคณะฯและธรรมวินัยของ คณะอย่างเป็นทางการ รวมไปถึง คุณพ่อมอรีส มารี ยอแซฟ ยอลี ผู้เรียบเรียงธรรมวินัยของคณะฉบับที่ได้รับการรับรองจากพระศาสนจักรด้วย

             

            เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม  2554  คณะกรรมการบริหารชมรมอธิการิณีเจ้าคณะแห่งประเทศไทยและลาว  ได้มาประชุมร่วมกัน  ณ ห้ องประชุมตึกมาร์การีตา มารีอา อารามพระหฤทัยฯ กรุงเทพฯ โดยมี แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม เป็นประธาน ประชุมในหัวข้อเรื่องงานสังคมสงเคร าะห์ในสลัมกรุงเทพฯ ที่บางซื่อ คลองเตย และของคณะศรีชุมภาบาล และในวันเดียวกัน คณะกรรมการบริหารชมรมอธิการริณีเจ้าคณะแห่งประเ ทศไทยและลาวได้มาประชุมที่อารามพระหฤทัยด้วยเช่นกัน  ในการนี้ พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้ให้เกียรติมาพบปะกับคณะกรร มการของสหพันธ์ฯ และให้ข้อคิดแก่ผู้ร่วมประชุมถึงอัตลักษณ์ของการเป็นนักบวช และขอความร่วมมือจากนักบวชชายและหญิงในการสนับสนุนการอบรมธรรมทูตไทยและส่งเสริมงานวิถีชุมชนวัด 

           

           ช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนปี 2011 ฝ่ายอภิบาลและฝ่ายประกาศข่าวดี คณะพระหฤทัยฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนใน หัวข้อ “สร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์  เจริญชีวิตด้วยพระวาจา” จำนวน 7 ค่าย ได้แก่ 1)  ค่ายคำสอนวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 2) ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนเชียงดาว 3) ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสันติวิทยา  4)  ค่ายคำสอนอารามพระหฤทัย  5)  ค่ายคำสอนวัดนักบุญเปโตร สามพราน  6)  ค่ายคุณธรรม ลานกระบือ  และ 7) ค่ายคำสอนที่สังฆมณฑลราชบุรี 

           การจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ผ่านไปได้ด้วยดีโดย ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย ประกอบไปด้วย บรรดาซิสเตอร์ ครู คำสอน  ผู้ฝึกหัดของคณะ สมาชิกเพื่อนพระหฤทัยฯ และสมาชิกกลุ่มผู้ศรัทธาพระหฤทัยฯ โดยมี  ซ. มารศรี จันทร์ชะลอ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดค่ายร่วมกับคณะกรรมการของฝ่ายฯ

           

           ในปีการศึกษา 2011  ฝ่ายอภิบาลและประกาศข่าวดี คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ร่วมกับทีมวิทยากรอาสาสมัคร  และ คณะครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ดำเนินการจัดอบรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ในหัวข้อ "ศึกษา เรียนรู้ สัมผัส วิถีชีวิตแบบคริสตชน" ทุกวันพฤหัสบดีเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่  28 กรกฎาคม  ค.ศ. 2011 ถึงวันที่ 15 กันยายน  ค.ศ.  2011 ณ อารามพระหฤทัย  โดยทีมงานฝ่ายอภิบาลและประกาศข่าวดีดำเนินการอบรมทั้งในรูปแบบการบรรยาย  การร่วมกิจกรรมตามฐาน  และ การฝึกปฏิบัติ  นักเรียนต่างสนใจและร่วมมือกับกิจกรรมที่ทีมงานจัดให้อย่างสนุกสนาน   

           โครงการธรรมสัญจรของโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีที่ได้จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกและนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นเรียน รู้หลักธรรมของคริสตศาสนาร่วมกัน รู้จักการใช้พระคัมภีร์และการภาวนาแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สัมผัสกับสภาพแวดล้อมแบบคริสตชน เรียน รู้วงจรชีวิตคริสตชนตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีวิต  เรียนรู้บัญญัติทองของศาสนาและหลักปฏิบัติเรื่องความรักต่อพระเจ้าและผู้อื่น เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ 

           

            เมื่อวันที่ 8-11ตุลาคม 2011 ฝ่ายอบรม  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า จัดค่ายกระแสเรียกในหัวข้อ Heart Journey ขึ้น ที่บ้านสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี โดยมี คณะซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัด ช่วยงานในค่ายครั้งนี้   จุดประสงค์ของค่ายกระแสเรียก คือ เพื่อให้บ รรดาเยาวชนหญิง ได้รู้จักคณะพระหฤทัยฯ ประวัติของคณะ ประวัติความเป็นมาของความศรัทธาต่อพระหฤทัย (นักบุญมาร์การิตา) จิตตารมณ์แ ละพันธกิจของคณะ โดยเน้นในเรื่องของความรัก และเรียนรู้จักขั้นตอนการเข้ารับการอบรมก่อนบวชของคณะ เพื่อบรรดาเยาวชนเหล่านี้จะได้เข้ าใจถึงกระแสเรียกแห่งการติดตามพระคริสตเจ้า มีโอกาสและมีเวลาในการพิจารณาไตร่ตรองถึงกระแสเรียกของตนเอง ค่ายกระแสเรียกครั้งนี้มีจ ำนวนเด็กเยาวชนที่มาเข้าร่วม จำนวน 62 คน  ซึ่งมาจากสังฆมลฑลกรุงเทพฯ สังฆมลฑลนครสวรรค์ สังฆมลฑลนครราชสีมา และสังฆมลฑลราชบุรี

            

           

            ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ประเทศไทยได้เผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งนำความเสียหายให้แก่ประชาชนในหลายพื้นที่คร อบคลุมหลายจังหวัด  คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าได้มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือทั้งมอบถุงยังชีพและปัจจัยที่จำเป็น  รวมถึงได้พบป ะให้กำลังใจผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่ที่ทางคณะภคินีไปช่วยเหลือได้มีครอบครัวของสมาชิกในคณะด้วย  อาทิ  เมื่อวันพุธที่ 14 กัน ยายน ค.ศ. 2011 ซิสเตอร์ประทุม สิงห์มัจฉา อธิการประจำสำนักกลาง และซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 11 ชุด  ช่วยเหลื อชาวบ้านที่หมู่บ้านโปรตุเกส จำนวน 11 ครอบครัว ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีครอบครัวของซิสเตอร์แสงอรุณ ธารีจิตร โดยมีนายโกศล ธารีจิตร เป็นผู้รับมอบ 

            วันเสาร์ที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2011 ซิสเตอร์โนรา ระดมกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายสังคมพัฒนา พร้อมกับสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ นักเรียนจากโ รงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์และพระหฤทัยพัฒนเวศม์  ได้นำอาหารและของใช้ที่จำเป็นไปแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

            วันเสาร์ที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2011 ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิทและซิสเตอร์กฤษณา พูลสวัสดิ์ ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องในนามของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ที่ อำเภอ โกรก จังหวัดนครสวรรค์

            วันศุกร์ที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2011 ซิสเตอร์ประทุม สิงห์มัจฉา ซิสเตอร์สายพิน สุขสุศิลป์ และคุณนฤมล สุขชัย ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับสัตบุรุษที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 200 ชุด ซึ่งมีบรรดาเยาวนารี ผู้ฝึกหัดของคณะได้ช่วยจัดเตรียมก่อนที่จะนำไปแจกครั้งนี้ โอกาสนี้ ทีมงานที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยได้มีโอกาสพบ พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล พระสมณทูตองค์ใหม่ อีกทั้งได้แวะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับบรรดาสมาชิกของคณะที่ทำงานอยู่ที่วัดเกาะใหญ่ด้วย

           

           ในปี 2011 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ได้สูญเสียสมาชิกในคณะ 2 ท่าน ได้แก่ ซิสเตอร์อันนา โกลดิน เสาวนิตย์ รุจิพงศ์ สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงส์  ลำไทร ถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 รวมอายุ  91 ปี 8 เดือน โดยมีอายุการปฏิญาณเป็นนั กบวช 66 ปี และได้ทำพิธีปลงศพเมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 โดยมีคุณพ่อปรีชา รุจิพงศ์ เป็นประธานในพิธี

           จากนั้นไม่นาน  ซิสเตอร์เทเรซา อันนาพวงน้อย ตรีมรรคา สัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่ 8  มิถุนา ยน ค.ศ. 2011 รวมอายุ 80 ปี 8 เดือน อายุแห่งการปฏิญาณถวายตัว 61 ปี และได้ทำพิธีปลงศพเมื่อวันเสาร์ที่  11 มิถุนายน ค.ศ. 2011 โดยมี  คุณพ่อเกรียงชัย ตรีมรรคา เป็นประธานในพิธี

           ขอให้ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ทั้งสองท่านได้พักผ่อนตลอดนิรันดรในพระคริสตเจ้า  และทางคณะฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสวดภ าวนาและมาร่วมไว้อาลัยแด่ทั้งสองท่านในครั้งสุดท้าย  ขอพระเจ้าอำนวยพรแด่ท่านเสมอ
 

           

           ในรอบปี  2011  ที่ผ่านมา สมาชิกคณะพระหฤทัยฯ ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว ได้แก่ เปโตร งา สินประเสริฐ บิดาของซิสเตอร์สุรีย์พร สินประเสริฐ ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 9  เมษายน ค.ศ. 2011 รวมอายุ 91 ปี  โดยสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ ได้ร่วมสวดภ าวนาและไปร่วมพิธีปลงศพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2011

            เปโตร ดำรงค์ เที่ยงงามดี บิดาของซิสเตอร์นุจรา เที่ยงงามดี ถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 อายุ 79 ปี  โ ดยสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ ได้ร่วมสวดภาวนาและไปร่วมพิธีปลงศพเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม  ค.ศ. 2011 ที่วัดนักบุญยวงบัปติสตา  เจ้าเจ็ด

            

            อักแนส สาลี่ วิจิตรวงษ์ มารดาซิสเตอร์  รำพึงและซิสเตอร์  รำเพียร วิจิตรวงศ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ด้วยอายุ 91 ปี  โดยสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ ได้ร่วมสวดภาวนาและไปร่วมพิธีปลงศพเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ที่วัดพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี

           ขอพระคริสตเจ้าประทานการพักผ่อนตลอดนิรันดรแด่บุคคลอันเป็นที่รักของสมาชิกในคณะที่ได้ล่วงลับไปในปีที่ผ่านมานี้  และประทานก ำลังใจที่เข้มแข็งสำหรับสมาชิกในครอบครัวเพื่อจะได้ทำภารกิจเพื่อพระองค์อย่างดีต่อไป

           สุดท้าย ทีมงานผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าตลอดปีที่ผ่านมา
โอกาสนี้ พวกเราขอร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มายังสมาชิกในคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ   และผู้มาเยือนเว็บไซต์
www.shb.or.th ทุกท่าน ขอพระกุมารนำความรัก  ความชื่นชมยินดี และสันติสุขมาสู่ท่านทั้งหลาย และขอพระเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่ มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน  (กดว. 6: 25) ตลอดปีใหม่ที่กำลังมาถึงและเสมอไป...
 

หน้าหลัก